COVID-19

‘เกณฑ์ทหาร’ New Normal เข้มมาตรการกันโควิด เน้นเว้นระยะห่าง

เกณฑ์ทหาร จะเปลี่ยนไปจากโควิด-19 กองทัพบก แจงปรับขั้นตอนกระบวนการรับวิถีปฏิบัติใหม่ เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ทั้งจำกัดจำนวน จัดกลุ่ม

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก กองทัพบก เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้กระทรวงกลาโหม โดยกองทัพบก จำเป็นต้องประกาศเลื่อนการตรวจเลือกทหารกองประจำการ หรือ เกณฑ์ทหาร จากเดิมที่กำหนดไว้ในระหว่างวันที่ 1-12 เมษายน 2563 ออกไปเป็นช่วงเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 2563

เกณฑ์ทหารรับยุค New Normal

สำหรับการ เกณฑ์ทหาร ในปีนี้จะแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมา โดยมีการปรับกระบวนการขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโควิด-19 และวิถีปฏิบัติใหม่ (New Normal) รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อาทิ การเพิ่มช่วงระยะเวลาในกระบวนการตรวจเลือกมากขึ้นใช้เวลาถึง 67 วัน จากเดิมใช้เวลาตรวจเลือก 12 วัน การจำกัดจำนวนทหารกองเกินในแต่ละวันที่ทำการตรวจเลือก

นอกจากนี้ เพื่อลดความแออัด จะมีการจัดแบ่งผู้ที่จะเข้าเกณฑ์ทหาร ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นทหาร 2. ผู้ที่จะเข้าสู่กระบวนการจับฉลากใบดำใบแดง และ 3. ผู้ที่ขอใช้สิทธิผ่อนผัน ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มจะถูกจัดลำดับแบ่ง วัน เวลา และสถานที่ ให้เข้ารับการตรวจเลือกเป็นการเฉพาะกลุ่ม เรียงตามลำดับต่อกันไป

ในส่วนของชายไทยที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกในปีนี้คือ ผู้ที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ หรือเกิดในปี 2542 และผู้ที่มีอายุ 22-29 ปี หรือเกิดในปี 2534–2541 ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก หรือเคยเข้ารับการตรวจเลือกแล้วแต่ผลการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จ

สิ่งสำคัญในปีนี้ที่ทหารกองเกิน หรือ ผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารทุกคนจะต้องปฏิบัติเป็นลำดับแรก คือ การไปแก้ไขหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบสด.35) ใหม่ ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน-22 กรกฏาคม 2563 ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ตามภูมิลำเนาทหาร และในโอกาสเดียวกันนี้ให้แจ้งความประสงค์ด้วยว่าต้องการสมัครเป็นทหาร ต้องการจับฉลากตรวจเลือก หรือการผ่อนผัน

สำหรับกำหนดการตรวจเลือกทหารประจำปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้ วันที่ 26 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2563 ขอแก้ไขวันเวลาตรวจเลือกฯ ในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร วันที่ 29 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2563 การรับสมัคร (ร้องขอ) เป็นทหารกองประจำการ ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร และจะทำการตรวจเลือก/คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติครบในวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2563 ณ สถานที่ตรวจเลือกกลางของจังหวัด

วันที่ 26 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563 ทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2563 ณ สถานที่ตรวจเลือกของแต่ละเขต/อำเภอ และผู้ขอผ่อนผันทำการตรวจเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดในหมายเรียกที่แก้ไขใหม่ โดยจะดำเนินการไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2563

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team