ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เคาะเยียวยาเกษตรกรกลุ่มแรก 6.77 ล้านคน รอรับเงิน 15 พ.ค.นี้

“ปลัดกระทรวงเกษตรฯ” เผยเคาะจ่าย “เยียวยาเกษตรกร” กลุ่มแรก 6.77 ล้านคน เริ่ม 15 พ.ค.นี้แน่นอน

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแผนจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รายงานว่ากระทรวงการคลังตรวจสอบรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับผู้ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลืออื่น ๆ จากรัฐแล้ว พบว่ามีผู้ที่ซ้ำซ้อนกับสิทธิโครงการเราไม่ทิ้งกัน 96,677 คน ซ้ำกับสิทธิ์ประกันสังคม 329,114 คน และเป็นข้าราชการบำนาญ 84,471 คน รวมผู้ที่ได้รับสิทธิอื่นจากรัฐทั้งสิ้น 3.34 ล้านคน ดังนั้น เกษตรกรกลุ่มที่ 1 ซึ่งจะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรงวดแรก 5,000 บาท ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 6.77 ล้านคน ซึ่งจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของเกษตรกรวันที่ 15 พฤษภาคมนี้แน่นอน โดย ธ.ก.ส.จะทยอยโอนวันละ 1 ล้านคนจนครบ

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ภาพจาก dld.go.th

ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่ 2 ซึ่งขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม คาดว่าไม่เกิน 1 ล้านคน ซึ่งจะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรงวดแรกเดือนพฤษภาคมนี้เช่นกัน สำหรับกลุ่มที่ 3 เป็นเกษตรกรที่ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเพิ่มเติมกับกรมส่งเสริมการเกษตรที่ขอผ่อนปรนเวลาเพาะปลูกพืชเนื่องจากรอฝนนั้น ย้ำว่า ต้องยื่นแบบ ทบก.01 ซึ่งเป็นคำร้องทะเบียนเกษตรกรภายในวันที่ 15 พฤษภาคม ต้องเพาะปลูกก่อนวันที่ 30 มิถุนายน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอตรวจสอบการเพาะปลูกได้ทันกำหนดวันที่ 15 กรกฎาคม จากนั้นจะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรประมาณสิ้นเดือนกรกฎาคม

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการ สศก. ซึ่งเป็นนายทะเบียน กล่าวว่า กำลังตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรกลุ่มที่ 2 ซึ่งมี 3.43 ล้านคนไม่ให้ซ้ำซ้อนกับสิทธิอื่น จากนั้นจะส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส.ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม เพื่อจ่ายเงินให้เกษตรกรก่อนสิ้นเดือนนี้

สำหรับเงินที่สำนักงบประมาณโอนงบประมาณให้ สศก.แล้ว 150,000 ล้านบาทนั้น วันนี้ (13 พ.ค.) สศก.จ่ายเช็คให้ ธ.ก.ส.รอบแรก 25,000 ล้านบาท ส่วนรอบต่อไปจะจ่ายวันที่ 20 พฤษภาคม 25,000 ล้านบาท หลังจากนั้นจะจ่ายให้กับ ธ.ก.ส. ทุกสัปดาห์ รวม 6 ครั้ง เพื่อให้ ธ.ก.ส.จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรต่อไป ซึ่ง ธ.ก.ส.จะจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรรอบแรกวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ จำนวน 1 ล้านราย เป็นเงิน 5,000 ล้านบาท และจะทยอยจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวัน ๆ ละ 1 ล้านรายจนครบ ทั้งนี้ กรณีเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. สามารถแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารอื่นได้ โดยเตรียมหมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารอื่น และเข้าไปแจ้งผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team