COVID-19

เปิดคำสั่ง ‘อนุทิน’ ตั้งกรรมการสอบชุดตรวจโควิด Rapid test ฉาว!!

“อนุทิน” ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงชุดตรวจโควิด Rapid test ฉาว! หลังเอกชนฉีกใบอนุญาต จากอย.-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ ลงนามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 404/2563 วันที่ 30 มีนาคม 2563 เรื่องตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง หลังสื่อมวลชนนำเสนอว่า บริษัทเอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด หนึ่งในบริษัทที่ยื่นประเมิน ได้แจ้งขอยกเลิกใบอนุญาตการนำเข้าสินค้า Rapid test สำหรับตรวจหาเชื้อชุดก่อโรค COVID-19 ยี่ห้อ Bioeasy ซึ่งผลิตโดยบริษัท Shenzhen Bioeasy Technology จำกัด ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และผ่านการประเมินจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพราะรัฐบาลสเปน แถลงว่าใช้การไม่ได้ผลนั้น

โดยนายอนุทิน ได้อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดิน ฉบับแก้ไข 2545 ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจำนวน 6 คน ประกอบด้วย นายศุภกิจ ศิริรักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและอดีตกรรมการปปท. ศาตราจารย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้ทรงคุณวุฒิ นายอภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ นายพงศธร พอกเพิ่มดี รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข)ร่วมเป็นกรรมการและผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่เลขานุการ

อย่างไรก็ตาม กรรมการชุดนี้ ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า Rapid test ได้มาตราฐาน การอนุมัตินำเข้า ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายหรือไม่ และสามารถเรียกบุคคล หน่วยงานใด มาให้ถ้อยคำหรือหลักฐานต่างๆมาพิจารณา และรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมพยานหลักฐานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณาและสั่งการต่อไป

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team