Buzz News

พฤติกรรมผู้บริโภค 2018 วางแผนซื้อบ้านใน 5 ปี

ศูนย์วิจัยศุภาลัย ทำการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค ในปี 2018 โดยสำรวจแต่ละช่วงวัยและแต่ละระดับรายได้ ด้วยวิธีเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,000 คน โดยสอบถามจากความถี่ในการซื้อสินค้าในแต่ละช่วงเวลา พบว่า สินค้าที่ผู้บริโภคซื้อในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา จะเป็นสินค้าที่มีราคาต่ำ นั่นคือ สินค้าอุปโภคบริโภค เช่น น้ำอัดลม แปรงสีฟัน ขนม เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก(เตารีด หม้อหุงข้าว ไดร์เป่าผม เป็นต้น) และเสื้อผ้า

ครอบครัวที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้สูง มีการซื้อน้ำอัดลม แปรงสีฟัน ขนม และเสื้อผ้า มากกว่าครอบครัวที่มีรายได้น้อย


ส่วนสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 21-29 ปี มากกว่ากลุ่มอายุ 39-55 ปีอย่างมีนัยสำคัญ และครอบครัวที่มีรายได้สูง (85,001 บาทขึ้นไป) มีการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กมากกว่าครอบครัวที่มีรายได้ปานกลาง (35,001 – 85,000 บาท) และรายได้น้อย (15,001 – 35,000 บาท)

สินค้าที่ซื้อในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาหรือตั้งใจจะซื้อในอีก 1 ปีข้างหน้า จะเป็นสินค้าที่มีราคาปานกลาง เช่น สินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดกลาง/ใหญ่ (โทรทัศน์ ไมโครเวฟ เครื่องดูดฝุ่น และตู้เย็น ฯลฯ) พบว่า กลุ่มอายุน้อย(21-29 ปี) มีการซื้อหรือจะซื้อสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือมากกว่ากลุ่มอายุ 39-55 ปีอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงครอบครัวที่มีรายได้สูง มีการซื้อโทรศัพท์มือถือมากกว่าครอบครัวที่มีรายได้น้อย

ครอบครัวที่มีรายได้สูงและรายได้ปานกลาง มีการซื้อหรือจะซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดกลาง/ใหญ่ มากกว่าครอบครัวที่มีรายได้น้อย 
สินค้าที่ซื้อในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา หรือตั้งใจจะซื้อในอีก 5 ปีข้างหน้า จะเป็นสินค้าที่มีราคาสูง เช่น สินค้าประเภทที่อยู่อาศัย (บ้าน/คอนโดมิเนียม/ทาวน์โฮม) และรถยนต์ จากการสำรวจพบว่า กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 21-47 ปี มีการซื้อหรือมีแนวโน้มที่จะซื้อที่อยู่อาศัย มากกว่ากลุ่มอายุ 48-55 ปี อย่างมีนัยสำคัญ และส่วนมากจะเป็นครอบครัวที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้สูงมากกว่าครอบครัวที่มีรายได้น้อยอย่างมีนัยสำคัญ

กลุ่มครอบครัวมีรายได้สูง มีการซื้อสินค้าประเภทรถยนต์ มากกว่ากลุ่มรายได้ปานกลางและรายได้น้อยอย่างมีนัยสำคัญ

Add Friend Follow
อรวรรณ หอยจันทร์