Buzz News

‘TTW’ คว้ารางวัล ‘หุ้นยั่งยืน’ ต่อเนื่องปีที่ 5 สะท้อนทำธุรกิจ ‘ESG’

 

TTW คว้ารางวัล “หุ้นยั่งยืน” ปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ตอกย้ำความมุ่งมั่น ในการดำเนินธุรกิจ บนเส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG: Environmental, Social and Governance)

นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ผู้แทนขึ้นรับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” จาก นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการ และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียน ที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน

S 49561614

โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกจากทั้งด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงบรรษัทภิบาล ซึ่งรางวัลนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานของบริษัท ที่มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ในทุกมิติ รวมถึง มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน

ตลอดจนการได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนว่า บริษัทดำเนินงาน และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ดูแลสิ่งแวดล้อม และผลงานด้านเศรษฐกิจที่โดดเด่น

TTW เป็น 1 ใน 124 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนปี 2563 ซึ่งอยู่ในกลุ่มทรัพยากร โดยบริษัทมีคะแนนผ่านเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการกำหนดในแต่ละมิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม และมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด อาทิ  การประเมินคุณภาพรายงานด้านบรรษัทภิบาล (CGR) ผลประกอบการด้านกำไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของ บจ. และการไม่สร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

การได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืนในปีนี้ แสดงให้เห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญ ต่อการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) มีการจัดทำแผนต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) เพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องในภาวะวิกฤต รวมถึง การพัฒนานวัตกรรม และนำทรัพยากรมาใช้ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ ตลอดจนมีกระบวนการดูแล และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

S 49561610

ทั้งนี้ TTW ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2563 ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) สะท้อนให้เห็นว่า TTW มุ่งมั่นในการพัฒนา CGR ให้เป็นเครื่องมือ ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นไปตามกระแสการลงทุนทั่วโลก ที่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ อันส่งผลให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท

TTW ในฐานะผู้ผลิตน้ำประปาเอกชนรายใหญ่ที่สุดในประเทศ ในเขตพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม และ รังสิต-ปทุมธานี มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและส่งมอบคุณค่า ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo