CSR

‘Dow’ จับมือ ‘ระยอง’ เปิด ‘ศูนย์เรียนรู้อีเอฟ’ เต็มรูปแบบแห่งแรกของไทย  

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับจังหวัดระยอง และเทศบาลเมืองมาบตาพุด เปิดศูนย์เรียนรู้อีเอฟ จังหวัดระยอง (Rayong EF Center) ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด ภายใต้โครงการ ดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก  ถือเป็นศูนย์เรียนรู้ด้าน Executive Functions (EF) เต็มรูปแบบแห่งแรกของไทย  ช่วยเสริมสร้างทักษะสำคัญในการใช้ชีวิต และทำงานในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างพลเมืองคุณภาพ วางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศไทยอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

Dow เริ่มดำเนินโครงการฯ ในปี 2559 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้กับเด็ก และเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะในการจัดการชีวิต รับมือกับปัญหา และความเสี่ยงต่าง ๆ ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการปรับใช้หลักการพัฒนาทักษะสมอง EF ในการเลี้ยงดูเด็กเริ่มตั้งแต่ปฐมวัยภายในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ซึ่งจะช่วยสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง และสร้างจังหวัดระยองให้เป็นเมืองต้นแบบแห่งความสุข จุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนาบุคลากรของชาติให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

นายเดชา พาณิชยพิเชฐ ผู้อำนวยการโรงงานโรงงาน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า  Dow ให้ความสำคัญกับการสร้างบุคลากร และส่งเสริมชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน อนาคตของประเทศจะพัฒนาไปในทิศทางใดนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของเยาวชนรุ่นใหม่

“สมองคือศูนย์บัญชาการชีวิต เราจึงจำเป็นต้องพัฒนาทักษะสมอง EF และร่วมกันช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็น ทำเป็น หล่อหลอมพฤติกรรมให้ดีอย่างรอบด้าน และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทยให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและการแข่งขันบนเวทีโลก”

ศูนย์เรียนรู้อีเอฟ จังหวัดระยอง หรือ Rayong EF Center เป็นพื้นที่สาธารณะส่งเสริมการเรียนรู้ที่สำคัญของชาวระยอง ในการพัฒนาทักษะสมอง EF ให้กับเด็กทุกช่วงวัยและพ่อแม่ผู้ปกครอง ด้วยสื่อมัลติมีเดีย และกิจกรรม แบ่งออกเป็นโซนต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัย

ทุกกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้จะช่วยพัฒนาทักษะ EF ของเด็กครบทั้ง 9 ด้าน อาทิ ‘โรงละครอีเอฟ’ ซึ่งฝึกให้เด็กปรับตัวไปตามบทบาทที่แตกต่างไปจากตัวเอง และนำไปสู่ความเข้าใจคนอื่นและสามารถเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้ดีขึ้น ‘ล้อเล่นแสงเงา’ ฝึกให้เด็กกล้าริเริ่ม มีจินตนาการซึ่งเป็นพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์ ‘ปีนป่ายไต่เชือก’ ฝึกให้เด็กรู้จักวางเป้าหมายที่ต้องการจะไปให้ถึง ไม่วอกแวก สามารถควบคุมอารมณ์ข่มความกลัว และเกิดความภูมิใจในตัวเองเมื่อไปถึงเป้าหมายที่วางไว้

นอกจากนี้ ยังได้สอดแทรกเนื้อหาความรู้ท้องถิ่นของมาบตาพุด และจังหวัดระยองให้เด็ก – ผู้ปกครองได้เรียนรู้ในเวลาเดียวกัน โดยจะเปิดให้บริการฟรีแก่ประชาชนทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด ในฐานะเจ้าของพื้นที่ กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้อีเอฟซึ่งเกิดจากความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมแห่งนี้ ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จ และความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างพื้นฐานที่ดีตั้งแต่แรกเริ่มให้กับคนรุ่นใหม่ ให้มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม อีกทั้งยังเป็นการขยายโอกาสให้ครู ผู้ปกครอง ได้มีการฝึกฝนและติดตามพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กอย่างต่อเนื่อง สร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน EF อย่างมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้ลูกหลานชาวระยองสามารถบริหารจัดการชีวิตได้อย่างมีเป้าหมาย

“นอกเหนือจากการสนับสนุนของรัฐบาลในด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมประเทศเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 แล้ว การเตรียมความพร้อมทางด้านสังคมและการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนในสังคมที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดดก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ทุกภาคส่วนมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างให้เด็กเป็น ‘คนเก่ง’ และ ‘คนดี’ ของสังคม อีกทั้งช่วยหล่อหลอมให้เด็กรู้จักกล้าแสดงออกในทางที่ถูก รู้จักริเริ่มลงมือทำเมื่อเกิดไอเดียใหม่ ๆ ไม่กลัวที่จะซักถามหรือตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัว และกล้าที่จะค้นคว้าหาคำตอบ เป็นการวางรากฐานเพื่อสร้างวินัยเชิงบวกให้กับเยาวชนไทย” นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และประธานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนโครงการฯ กล่าวสรุป

ปัจจุบัน โครงการ “ดาว อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก” มีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม 9 แห่ง สถานศึกษาเข้าร่วม 191 แห่ง สถานสาธารณสุข 119 แห่ง  สร้างแกนนำวัคซีนชีวิตแล้วทั้งสิ้นกว่า 900 คน ซึ่งได้ร่วมกันขับเคลื่อน และพัฒนากิจกรรมส่งเสริมอีเอฟสู่ผู้ปกครองกว่า 10,000 คน

ความร่วมมือนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นว่า การบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพสูง จะช่วยขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะในอนาคตที่มีแนวโน้มการแข่งขันสูง ความมุ่งมั่นจดจ่อ และรู้จักผลักดันตนเองไปสู่เป้าหมายชีวิต ด้วยการใช้สติคิดไตร่ตรอง จะทำให้เยาวชนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถประสบความสำเร็จในระยะยาวได้อย่างมีความสุข

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team