CSR

‘ซีพีเอฟ’ จับมือศูนย์ FLEC ยกระดับชีวิต ‘แรงงานประมง’ ต่อเนื่องปีที่ 5

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมมือกับศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา (FLEC) เดินหน้าให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานประมงต่างด้าว และครอบครัว เพื่อป้องกันปัญหาค้ามนุษย์ และการละเมิดสิทธิของแรงงานจากการจ้างงานในอุตสาหกรรมประมง

นางสาวนาตยา เพชรัตน์ ผู้จัดการศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา ในฐานะกรรมการ FLEC กล่าวว่า ในปี 2562  FLEC ได้รณรงค์และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว เช่น สิทธิประกันสุขภาพ สิทธิประกันสังคม และ พรก.การทำงานของแรงงานต่างด้าว รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและความปลอดภัยในการทำงานบนเรือ ให้แก่แรงงานประมง และแรงงานต่อเนื่องจำนวน 742 ราย

FLEC  ยังต่อยอดกิจกรรมของศูนย์ สู่การสร้างอุตสาหกรรมประมงไทยให้ยั่งยืน ด้วยการร่วมกับซีพีเอฟให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะกับแกนนำแรงงาน เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนแรงงาน รวมถึงส่งเสริมสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงานและครอบครัว ภายใต้โครงการต่างๆ  เช่น โครงการศูนย์พยาบาล และคัดกรองโรคเบื้องต้น ซึ่งในปีที่ผ่านมามีแรงงานเข้ารับบริการ 291 ครั้ง โครงการกล่องยาประจำเรือ เข้าถึงเรือประมง 57 ลำ ชาวประมง ทั้งไทยและต่างด้าว 1,499 ราย และโครงการหน่วยให้บริการวางแผนครอบครัวผู้ปกครองเด็ก และแรงงานประมง

ด้านการศึกษาของลูกหลานประมงต่างด้าวของศูนย์ มีผู้ปกครองสนใจ และส่งเด็กเข้าเรียนที่ศูนย์อย่างสม่ำเสมอมากกว่า 30 คนต่อปี เด็กมากกว่า 90% สามารถสอบผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่านออกเขียนได้ จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการโดยมีวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษากัมพูชา ในปี 2562 มีเด็กเข้าเรียนทั้งหมด 60 คน

ในปี 2563 FLEC มีเป้าหมายในการพัฒนาแรงงานต่างด้าวให้เป็นอาสาสมัครผู้ช่วยนักกฎหมาย เพื่อทำงานร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ และเครือข่ายทนายความ เพิ่มความรู้เรื่องผลกกระทบจากการใช้สารเสพย์ติดเข้าไปในชุดความรู้ความปลอดภัยในการทำงานบนเรือประมง ลดอุปสรรคในการศึกษาต่อของลูกแรงงานข้ามชาติ และสร้างการมีส่วนร่วมของแรงงานต่อการร่วมจัดการขยะจากทะเลและในชมชนที่อยู่อาศัย

วุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายสนับสนุน FLEC เพื่อแก้ปัญหาแรงงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และป้องกันการค้ามนุษย์ทั้งในประเทศไทยและระดับภูมิภาค

ในปี 2562 ซีพีเอฟ ได้เล็งเห็นความสำคัญกับการจัดการขยะในทะเล จึงได้สนับสนุนวิทยากรด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความรู้กับแรงงานเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือจากแรงงานประมงในการส่งเสริมการอนุรักษ์ทะเลอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังได้ให้การสนับสนุนวิทยากรอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงนำลูกของแรงงานต่างด้าวไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์สงขลา และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ หาดสมิหลา เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวที่มีความหลากหลาย และตระหนักถึงการรักษาความสะอาด

ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา เกิดจากความร่วมมือของ 5 หน่วยงานภาครัฐ ประชาสังคม และเอกชน ประกอบด้วย องค์กรสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี , ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา (บ้านสุขสันต์) และ ซีพีเอฟ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันการค้ามนุษย์ในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นให้มีประสิทธิผล และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานประมงและครอบครัวเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กำหนดระยะเวลาของโครงการ 5 ปี ( ปี 2559-2563 )

Add Friend Follow
KANYAPORN PHUAKVISUTHI