Economics

นับถอยหลัง 5 เดือนเปิดมอเตอร์เวย์ ‘พัทยา-มาบตาพุด’ ค่าผ่านทาง 10-305 บาท

นับถอยหลังเตรียมเปิดใช้มอเตอร์เวย์ “พัทยา-มาบตาพุด” 32 กม. เดือน ก.ค. นี้ เก็บค่าผ่านทาง 10-305 บาทต่อเที่ยว
นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ-บานฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด ระยะทางรวม 32 กิโลมตรว่า ปัจจุบันงานก่อสร้างแบ่งเป็น 13 ตอนและงานระบบ 1 ตอน ซึ่งขณะนี้ในส่วนของงานก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้ว 97.85% ณ เดือนมกราคมที่ผ่านมา
ในขณะที่งานระบบ จะมีการก่อสร้างเชื่อมโยงระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ระบบควบคุมการจราจร และระบบอำนวยความปลอดภัย โดยมีอาคารเก็บค่าธรรมเนียม 3 แห่ง คือ ด่านฯ ห้วยใหญ่ บริเวณกิโลเมตรที่ 15+300 ด่านฯ เขาซีโอน บริเวณกิโลมตรที่ 26+375 และด่านฯ อู่ตะเภา บริเวณกิโลมตรที่ 30+250 ซึ่งปัจจุบันงานในส่วนนี้มีความคืบหน้า 60.32% ณ เดือนมกราคมที่ผ่านมา คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2563
สำหรับโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ-บานฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด เป็นงานก่อสร้างถนนแนวใหม่ มีจุดเริ่มต้นก่อสร้างเชื่อมกับมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 บริเวณทางแยกต่างระดับมาบประชัน ผ่านอำเภอบางละมุง อำเคอสัตหืบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 3 บริเวณอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง ซึ่งเมื่อโครงการก่อสร้างฯ เสร็จสมบูรณ์ทั้งระบบ กรมทางหลวงจะเปิดให้บริการระบบปิดอย่างเต็มรูปแบบ โดยแบ่งกลุ่มอัตราดธรรมเนียมตามประเภท รถยนต์ 4 ล้อ ในอัตรา 10-130 บาท ,รถยนต์ 6 ล้อ ในอัตรา 15-210 บาท และรถยนต์มากกว่า 6 ล้อขึ้นไป ในอัตรา 20 – 305 บาท
อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของทางเข้า – ออก มอเตอร์เวย์หมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ – บ้านฉาง ช่วงพัทยามาบตาพุด จะช่วยให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยหากใช้เส้นทางด่านฯ ห้วยใหญ่ จะเชื่อมต่อไปยังถนนสุขุมวิท สามารถเดินทางไปยังหาดจอมเทียน ตลาดน้ำสี่ภาค แต่หากใช้เส้นทาง ด่านฯ เขาชีโอน จะเชื่อมต่อไปยังทางหลวงหมายเลข 331 ไปยังสถานที่สำคัญ อย่างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค และหากใช้ส้นทางผ่านด่านฯ อู่ตะเภา จะเชื่อมต่อไปยังถนนสุขุมวิท มุ่งหนไปอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง และอำเคอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
นอกจากนี้เส้นทางดังกล่าวกรมทางหลวงได้ควบคุมการก่อสร้างให้มีมาตรฐานที่สูง สำหรับผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สภาพความเรียบของผิวทางต้องมีค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index: IR) ไม่เกิน 2.0 เมตรต่อกิโลเมตร สำหรับผิวทางคอนกรีต สภาพความเรียบของผิวทางต้องมีค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index:IR) ไม่เกิน 2.5 เมตรต่อกิโลเมตร
มอเตอร์เวย์หมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ-บ้านฉาง ช่วงพัทยามาบตาพุด นับเป็นเส้นทางที่สายหลักที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมทั้งในภาคธุรกิจการคและการท่องเที่ยว ด้วยแนวเส้นทางที่เชื่อมโยงกับทเรือแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมต่ง ๆ รวมถึงการขนส่งทางรถไฟ และการขนส่งทางอากาศ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE