Politics

เคาะค่าผ่านทาง ‘มอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช’ เริ่มต้น 10 บาท!

ครม.ไฟเขียวกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางด่วนพิเศษสาย “บางปะอิน-โคราช” รถ 4 ล้อเริ่มต้นที่ 10 บาท

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางด่วนพิเศษ หมายเลข 6 (บางปะอิน-นครราชสีมา) ระยะทางทั้งสิ้นรวม 196 กิโลเมตร ซึ่งมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จในปีนี้

โดยโครงการพิเศษระหว่างเมืองสายนี้ เป็นโครงการที่มีการควบคุมทางเข้า-ออกแบบสมบูรณ์ ผู้ใช้ทางสามารถสัญจรเข้า-ออกได้ในบริเวณที่กำหนดเท่านั้น เป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูง ได้มาตรฐานตามที่กรมทางหลวงกำหนดทุกด่าน และจะมีการเก็บค่าธรรมเนียม จำนวน 9 ด่าน ได้แก่ 1.ด่านบางปะอิน 2.ด่านวังน้อย 3.ด่านหินกอง 4.ด่านสระบุรี 5.ด่านแก่งคอย 6.ด่านมวกเหล็ก 7.ด่านปากช่อง 8.ด่านสีคิ้ว และ 9.ด่านขามทะเลสอ

สำหรับอัตราค่าธรรมเนียม แบ่งเป็น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า กับค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง เช่น รถ 4 ล้อ มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10 บาท ค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง 1.25 บาทต่อกิโลเมตร รถ 6 ล้อ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 16 บาท ค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง 2 บาทต่อกิโลเมตร และรถเกิน 6 ล้อ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 23 บาท ค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง 2.88 บาทต่อกิโลเมตร ทั้งนี้ จะมีการปรับอัตราค่าธรรมเนียมทุก 5 ปี โดยพิจารณาจากเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภค และโครงการหรือบริการสาธารณะประเภทอื่น และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่อธิบดีกรมทางหลวงประกาศ

อย่างไรก็ตาม โครงการทางด่วนพิเศษ หมายเลข 6 (บางปะอิน-นครราชสีมา) ดำเนินการมีความคืบหน้าไปแล้ว 80 – 90%

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team