Politics

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง ‘ปารีณา-สิระ’ นั่งกมธ.ปราบปรามทุจริต

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ แทนตําแหน่งที่ว่าง ความว่า ตามที่ได้มีประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้ง นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ และนายพยม พรหมเพชร เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ นั้น

เนื่องจาก นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ และนายพยม พรหมเพชร ได้พ้นจากกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เพราะลาออก และในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้ง นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ และนายสิระ เจนจาคะ เป็นกรรมาธิการแทนตามลําดับ

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ชวน หลีกภัย
ประธานสภาผู้แทนราษฎร

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team