Politics

เช็คด่วน!! ครม.ไฟเขียวแต่งตั้ง-โยกย้ายข้าราชการล็อตใหญ่

ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐบาล กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

พร้อมกันนี้ ได้มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงจำนวน 3 คน ได้แก่

 1. นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปะชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน
 2. นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 3. นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ครม.มีมติตามที่กระทรวงสาธารณสุขขอเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมแทนกรรมการเดิมที่ลาออก ดังนี้

 1. นางศรีวณิก หัสดิน เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
 2. นายอัศม์เดช วานิชชินชัย เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
 3. นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนกระทรวงการคลัง
 4. นายเกียรติภูมิ วงศ์วจิต ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
 5. นายคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์
 6. พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ

ครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้งตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ จำนวน 12 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี ดังนี้

 1. นายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 2. นายวิจารย์ สิมาฉายา ดำรงตำแหน่งด้านสิ่งแวดล้อม
 3. นายศศิน เฉลิมลาภ ดำรงตำแหน่งด้านทรัพยากรธรณี
 4. นายเผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ดำรงตำแหน่งด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล
 5. นางอรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์ ดำรงตำแหน่งด้านเศรษฐศาสตร์
 6. นายอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ดำรงตำแหน่งด้านนิติศาสตร์
 7. นายนิวัติ ธัญญะชาติ ดำรงตำแหน่งด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลฯ (ผู้แทนชุมชนชายฝั่งกลุ่มจังหวัดที่ 1)
 8. นายบรรเจิด อุดมสมุทรหิรัญ ดำรงตำแหน่งด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลฯ (ผู้แทนชุมชนชายฝั่งทะเลกลุ่มจังหวัดที่ 2)
 9. นายมนูญ คุ้มรัก ดำรงตำแหน่งด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลฯ (ผู้แทนชุมชนชายฝั่งทะเลกลุ่มจังหวัดที่ 3)
 10. นายสุไลมาน ดาราโอะ ดำรงตำแหน่งด้านการประมง (ผู้แทนชุมชนชายฝั่งทะเลกลุ่มจังหวัดที่ 4 )
 11. นายธนู แนบเนียร ดำรงตำแหน่งด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลฯ (ผู้แทนชุมชนชายฝั่งทะเลกลุ่มจังหวัดที่ 5)
 12. นายบรรจง นฤพรเมธี ดำรงตำแหน่งด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลฯ (ผู้แทนชุมชนชายฝั่งทะเลกลุ่มจังหวัดที่ 6)

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team