ดูหนังออนไลน์
General

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน 5 คน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน ๕ คน ดังนี้

๑. นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๒. นางจินตนา ปวีณอภิชาต เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔

๓. นายพิสิษฐ์ มีวอน เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔

๔. นางสาวกรรณิการ์ พึ่งจงเจริญสุข เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔

๕. นางสาวยุรวัลย์ พงศ์ชู เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

The Bangkok Insight Editorial Team