ดูหนังออนไลน์
General

คสช.ประกาศปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน หลังเปิดมาได้ 2 ปี

“คสช.” ประกาศปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สรุป 2 ปีส่งข้อมูลความเดือดร้อนประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐประพฤติมิชอบกว่า 5 พันเรื่อง

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เปิดเผยว่า ตามที่ คสช.ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 เพื่อเป็นช่องทางรับแจ้งข้อมูลข่าวสาร และความเดือดร้อนของประชาชน ภายใต้ยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นอย่างยั่งยืน ผ่านสายด่วน 1299, ตู้ ปณ.444 และยื่นเรื่องด้วยตนเองที่หน่วยทหารทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 2 ปีของการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนแจ้งข้อมูล เบาะแส และเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง เป็นจำนวนถึง 5,073 เรื่อง ซึ่งเรื่องทั้งหมดได้เข้าสู่กระบวนการกลั่นกรอง ตรวจสอบ ส่งให้หน่วยงานภาครัฐแก้ไข รวมทั้งการดำเนินการทางกฎหมาย และทางปกครอง โดยมีสรุปผลภาพรวม ดังนี้ เรื่องที่เข้าข่ายร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐประพฤติมิชอบมี จำนวนทั้งสิ้น 912 เรื่อง โดยได้มีการส่งต่อให้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการตรวจสอบตามกรรมวิธีจนได้ข้อยุติ 842 เรื่อง

ผลการตรวจสอบมีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงโทษทางวินัยร้ายแรงและทางปกครอง ซึ่งอาจยกเป็นตัวอย่างได้ในหลายกรณี เช่น ทุจริตเบิกรับเงินคนไร้ที่พึ่ง , ผู้บริหารยักยอกเงินโรงเรียน , การปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำน้ำสาธารณะและปัญหามลพิษ , การช่วยปกปิดการกระทำผิดในคดี , ทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมหาวิทยาลัย , กรณีจัดซื้อจัดหารถยนต์และรถดับเพลิงสนามบิน , ทุจริตค่าจ้างแรงงาน , ทุจริตโครงการขยายถนน , การเรียกรับเงินแรงงานต่างด้าว , กรณีแสวงผลประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้รับแจ้งเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน โดยไม่เกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐอีก 4,161 เรื่อง แยกเป็น ความเดือดร้อนทั่วไป 3,904 เรื่อง และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย 257 เรื่อง ทั้งนี้ ได้ส่งต่อให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าสู่กระบวนการแก้ไขตามช่องทางของรัฐบาลต่อไป

ทั้งนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความไว้วางใจแจ้งข้อมูลผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ซึ่งถือเป็นการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น เพราะข้อมูลที่ได้รับสามารถนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ ดำเนินการตามกฎหมายและลงโทษทางวินัย ซึ่งการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นสิ่งยืนยันถึงเจตนารมณ์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปราบปรามทุจริตคอรัปชั่นที่บั่นทอนสังคมไทยมาโดยตลอด ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขจัดให้สิ้นไป เพื่อสร้างสังคมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

“เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติหมดวาระไปตามครรลองของรัฐธรรมนูญ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะสิ้นสุดการปฏิบัติงานลงเช่นกัน ส่วนประชาชนที่ยังมีความเดือดร้อนสามารถร้องเรียนขอความเป็นธรรมได้ที่ส่วนราชการอื่นๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ, ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, ศูนย์ดำรงธรรมประจำอำเภอและจังหวัด หรือยื่นเรื่องกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง” พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าว

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team