CSR

กลุ่มบริษัทดาวสร้างบ้านดาวอาสาหลังที่ 36

นายเดชา พาณิชยพิเชฐ ผู้อำนวยการโรงงาน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย นำทีมพนักงานดาวอาสากว่า 60 คน ร่วมสร้างบ้านที่ปลอดภัย แข็งแรง และถูกสุขลักษณะ ให้กับครอบครัวของนางเลี่ยม แสวงหา ในชุมชนตากวน ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านดาวอาสาหลังที่ 36 โดยในงานได้รับเกียรติจาก นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสร้างบ้านและแสดงความยินดีกับเจ้าของบ้านดาวอาสารายล่าสุด

นับตั้งแต่ พ.ศ. 2549 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย ดำเนินโครงการบ้านดาวอาสาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อเป็นงบประมาณในการก่อสร้างบ้านหลังละ 2.5 แสนบาท รวมถึงพนักงานของบริษัทฯ ยังร่วมเป็นอาสาสมัครของโครงการนี้ด้วย จวบจนปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ส่งมอบบ้านและอาคารสาธารณประโยชน์ที่ปลอดภัย แข็งแรง และถูกสุขลักษณะ ให้กับชุมชนและครอบครัวของผู้มีรายได้น้อยแล้วทั้งสิ้น 35 หลัง เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาและสร้างโอกาสในการเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยได้มากยิ่งขึ้น

Add Friend Follow
Orawan Hoichan