ดูหนังออนไลน์
Politics

‘ตู่ดิจิทัล’ เลิกใช้กระดาษออกเอกสารทางราชการขีดเส้นภายในปี 63

“ครม.” มีเห็นชอบให้หน่วยงานราชการออกเอกสารผ่านระบบดิจิทัล พร้อมขีดเส้นเลิกใช้กระดาษภายในปี 2563

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านทางระบบดิจิทัล โดยทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นผู้เสนอ ปัจจุบันหน่วยงานราชการพยายามพัฒนาระบบการให้บริการและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในหลายงานบริการ แต่ยังมีการใช้เอกสารใน 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มเอกสารบัตรแสดงตน เช่น ใบขับขี่ บัตรแสดงตนประจำสังกัด ซึ่งมีต้นทุนทั้งสิ้นเพราะมีการพิมพ์เป็นเอกสารออกมา ซึ่งบางหน่วยงาน เช่น กรมการจัดหางานได้มีการยกเลิกเอกสารแล้ว คือ ใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว โดยเปลี่ยนใบอนุญาตทำงานเป็นรูปแบบสมาร์ทโฟน

ขณะที่สำนักงานประกันสังคมได้ยกเลิกบัตรผู้ประกันตน โดยนำการเชื่อมโยงเลขบัตรประชาชนมาใช้แทน ซึ่งระบบดังกล่าวทำให้ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลผ่านช่องทางเว็บไซต์ทดแทนการรับบัตรได้ ส่วนกรมการขนส่งทางบก ขณะนี้กำลังพัฒนาแอพพลิเคชั่นเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนอีกกลุ่มหนึ่ง คือ เอกสารทางราชการที่เป็นกระดาษ ซึ่งไม่สะดวกต่อการใช้งาน เพราะประชาชนจะต้องเสียเวลาเดินทางในการมารับเอกสาร ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานราชการออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้เต็มรูปแบบ ที่ประชุม ครม. ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) กำหนดการดำเนินงานเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเพื่อให้เกิดความปลอดภัยป้องกันการปลอมแปลง และสามารถนำไปใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้

นอกจากนี้ ครม.ยังอนุมัติการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินการในรูปแบบดิจิทัลได้ โดยในช่วงเปลี่ยนผ่านมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงแก้กฎระเบียบที่กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอจะต้องไปขออนุญาตให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 และจัดทำแผนงานบริการให้เป็นระบบ e-Service และจะต้องยกเลิกการใช้กระดาษให้ได้ภายในปี 2563 หากหน่วยงานใดไม่สามารถดำเนินการในระบบดิจิทัลและปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบได้ในปี 2562 ให้ประสานงานไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาเป็นรายกรณี

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team