ดูหนังออนไลน์
Stock

‘ตลาดหลักทรัพย์’ ให้เวลา 4 บจ. ไม่เกิน 1 ปีแก้ไขเหตุเพิกถอน

“ตลาดหลักทรัพย์” ให้เวลา PAE – PRO – SAFARI – THL อีกไม่เกิน 1 ปี เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน หรือดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งว่า ตามที่ได้กำหนดระยะเวลาการฟื้นฟูกิจการของบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเป็น 2 ช่วงคือ

1.ช่วงดำเนินการแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไป (Remedy Stage) และ 2.ช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) ซึ่งมีบริษัทที่ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว 10 บริษัท

ตลท.ขอแจ้งการดำเนินการดังนี้

set 2 e1589786227799

ให้เวลา 4 บริษัทจดทะเบียนอีกไม่เกิน 1 ปีเพื่อแก้ไขเหตุเพิกถอนหรือดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย โดยแบ่งเป็นเหตุฐานะการเงิน กรณีส่วนผู้ถือหุ้นต่ำกว่าศูนย์ที่อย่รูะหว่างแก้ไขเหตุเพิกถอน (Remedy Stage) ได้แก่ บริษัท พีเออี จำกัด (มหาชน) หรือ PAE ซึ่งมีระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ศาลล้มละลายมีคำสั่งเห็นชอบ ด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ

แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยหากศาลล้มละลายมีคำสั่งไม่เห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2565 หรือภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ศาลล้มละลายยังไม่มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการไม่ว่ากรณีใดกรณีหนึ่ง ตลท.อาจพิจารณาดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ต่อไป

ขณะที่เหตุฐานะการเงิน กรณีส่วนผู้ถือหุ้นต่ำกว่าศูนย์ ปัจจุบันส่วนผู้ถือหุ้นเป็นบวก โดยอย่รูะหว่างดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) ได้แก่

  • บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) หรือ PRO ซึ่งมีระยะเวลาจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
  • บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ SAFARI ซึ่งมีระยะเวลาจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
  • บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ THL มีระยะเวลาจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

โดยหากบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น ตลท.จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

อยู่ระหว่างพิจารณาและจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไปจำนวน 4 บริษัท ได้แก่

  1. บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC
  2. บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ VI
  3. บริษัท วีรีเทล จ ากัด (มหาชน) หรือ WR
  4. บริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ YCI

ทั้งนี้ บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ KC และบริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) หรือ STHAI ได้ยื่นคำขอเพื่อกลับมาซื้อขายแล้ว โดยตลท.อยู่ระหว่างพิจารณาคำขอ

อ่านข่าวเพิ่มเติม