Finance

เจ้าหนี้ ‘สินมั่นคงประกันภัย’ ลงทะเบียนด่วน!! 27 ก.ย.นี้ นัดประชุมแผนฟื้นฟูกิจการ

กรมบังคับคดี แจ้งเจ้าหนี้ลงทะเบียนร่วมประชุมพิจารณาแผนฟื้นฟู สินมั่นคงประกันภัย 27 กันยายนนี้ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายใน 23 กันยายน 2566

นางเพ็ญรวี มาแสง รองอธิบดี กรมบังคับคดี โฆษกกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า ตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ได้ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ ของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

สินมั่นคงประกันภ้ย

สำหรับเจ้าหนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเจ้าหนี้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ภายในวันที่ 23 กันยายน 2566

หากเจ้าหนี้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเจ้าหนี้ได้ แต่ประสงค์จะลงมติในการประชุมดังกล่าว สามารถยื่นคำร้องขอลงมติล่วงหน้า โดยพิมพ์แบบคำร้องขอลงมติล่วงหน้าจาก QR Code ท้ายประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ หรือ pop up ประกาศคดีสินมั่นคงประกันภัย ที่ website กรมบังคับคดี www : led.go.th

นอกจากนี้ สามารถขอรับแบบคำร้องขอลงมติล่วงหน้าได้ที่ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ หรือสำนักงานบริษัท สินมั่นคง ทั่วประเทศ

กรมบังคับคดี

จากนั้น ส่งแบบคำร้องขอลงมติล่วงหน้าดังกล่าวไปยัง กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ตู้ปณ. 14 ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร 10215 หรือทางอีเมล [email protected] ก่อนวันที่ 20 กันยายน 2566

ทั้งนี้ แผนฟื้นฟูกิจการของ สินมั่นคง ที่ได้ส่งให้เจ้าหนี้นั้น มีรายละเอียดที่สำคัญ ประกอบด้วย แผนการดำเนินธุรกิจ แผนการชำระหนี้ การจัดกลุ่มเจ้าหนี้ โดยเจ้าหนี้ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน จะได้รับการชำระหนี้เหมือนกัน

ดังนั้น เจ้าหนี้ต้องพิจารณารายละเอียดของแผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าว ก่อนการตัดสินใจลงมติ เนื่องจากหากที่ประชุมเจ้าหนี้ มีมติยอมรับแผน และศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนแล้ว ผู้บริหารแผนจะชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ

เพ็ญรวี มาแสง
เพ็ญรวี มาแสง

ขณะที่เจ้าหนี้ทุกรายที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือศาลมีคำสั่งให้ได้รับชำระหนี้ จะได้รับชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ไม่ว่าได้เข้าร่วมประชุม หรือลงมติ หรือไม่ก็ตาม

อนึ่ง กรณีเจ้าหนี้ที่ยังไม่ได้รับประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการ หรือมีปัญหาไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน e-Meeting สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 0 2142 5201-13 หรือสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 หรือ call center โทร. 0 2378 7300 (30 คู่สาย)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo