PR News

‘ทส.-ทอ.’ ผนึกกำลังให้บริการข้อมูล ‘ภูมิสารสนเทศ’


“ทส.-ทอ.” ลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการให้บริการข้อมูล “ภูมิสารสนเทศ”  เพื่อใช้เป็นกรอบความร่วมมือ ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เกิดเป็นการบูรณาการ เพื่อการพัฒนายั่งยืน 

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และพล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ทอ.) ลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ ณ ห้องรับรองพิเศษ 1 กองบัญชาการกองทัพอากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

S 133283960

ในการนี้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่า บทบาทความร่วมมือกันระหว่าง 2 หน่วยงานนี้ จะเป็นโอกาสขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำ ด้วยข้อมูลภูมิสารสนเทศ ที่มีประสิทธืภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและครอบคลุมพื้นที่ในภาพรวม

นอกจากนี้ ในส่วนของการแก้ปัญหาภัยแล้ง ปัจจุบันกรมทรัพยากรน้ำจัดเตรียมเครื่องมือ บุคลากร และฐานข้อมูลพร้อมแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืนและครบวงจร

S 133283963

อ่านข่าวเพิ่มเติม