PR News

‘นฤมล’ เชื่อพัฒนาฝีมือแรงงานคุณภาพ ได้ตามเป้าสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม


ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน แจ้งให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเห็นความสำคัญ ในการพัฒนาฝีมือแรงงานมาตรฐานและให้แรงงานได้ฝึกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามที่ภาคอุตสากรรมยังขาดแคลนแรงงานคุณภาพ และแรงงานที่จะไปควบคุมเครื่องจักรที่มีความทันสมัยมากขึ้น อาจจะเพิ่มหลักสูตรการพัฒนาฝีมือแรงงานควบคุมหุ่นยนต์และแขนกลเพิ่มขึ้น

ได้มอบให้นายประทีป ตระกูลสา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดงานโครงการเตรียมพร้อมช่างมืออาชีพ เพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีสาขาวิชาชีพเข้าร่วม เช่น การพัฒนาฝีมือช่างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ การแปรรูปพืชผลทางการเกษตร การนวดแพทย์แผนไทย และการสอนประกอบอาหารไทย

แรงงาน1

นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 จังหวัดนครสวรรค์ ได้เชิญชวนกลุ่มนักธุรกิจ ผู้ประกอบการในจังหวัด ร่วมหารือเสวนาภายใต้หัวข้อ “แรงงานอย่างไรที่นายจ้างต้องการในยุคปกติวิถีใหม่” และมีผู้เข้าร่วมรับฟังจากนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค นครสวรรค์ และมหาลัยราชภัฎนครสวรรค์และภาคีเครือข่ายของพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมรับฟัง

แรงงาน

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight