PR News

รายการ ‘คิดเพื่อชีวิตยั่งยืน Sustainable Life’ รับโล่เกียรติยศ ‘คนดีประเทศไทย ปี 62’

รายการคิดเพื่อชีวิตยั่งยืน Sustainable Life สนับสนุนโดย เครือเจริญโภคภัณฑ์ รับโล่เกียรติยศ “คนดีประเทศไทย ประจำปี 2562” สาขาสื่อสารมวลชน ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีเด่น

S 61816893

มูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) ร่วมกับ บมจ.ซีพี ออลล์ จัดงานมอบรางวัล “คนดีประเทศไทย ประจำปี 2562” โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในงาน และมอบโล่เกียรติยศ “คนดีประเทศไทย ประจำปี 2562” สาขาสื่อสารมวลชน ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีเด่น ให้แก่ รายการคิดเพื่อชีวิตยั่งยืน Sustainable Life สนับสนุนโดย เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมี นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหาร ด้านโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้แทนรับรางวัล

นางรุ่งฟ้า กล่าวว่า เครือฯ รู้สึกเป็นเกียรติ และยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้ เพราะการทำดีเพื่อความยั่งยืนไม่ใช่เรื่องที่ทำง่ายและต้องใช้เวลา ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นกำลังใจให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานในเครือฯ

รายการคิดเพื่อชีวิตยั่งยืน Sustainable Life เกิดจากแนวคิดของ “ศุภชัย เจียรวนนท์” ประธานคณะผู้บริหาร เครือฯ ได้มอบนโยบายให้ทุกบริษัทในเครือฯ ทั่วโลก ปฏิบัติและดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับสหประชาติ ในแง่ของเป้าหมายเพื่อพัฒนาความยั่งยืน 17 ข้อ ที่จะช่วยแก้ปัญหาที่โลกเผชิญอยู่ ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่เครือฯ ยึดมั่นมาตลอดเกือบ 100 ปีที่ดำเนินธุรกิจ คือปรัชญา 3 ประโยชน์ ในการสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติ ประชาชน และองค์กรเป็นลำดับสุดท้าย และหลังจากนี้ตั้งใจจะพัฒนารายการให้เป็นศูนย์เรียนรู้เพิ่มมากขึ้น ผ่านกิจกรรมดีๆของเครือฯ เพื่อจะได้สื่อความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนได้มากที่สุด

S 61784131

ทั้งนี้ รางวัล “คนดีประเทศไทย” จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 เพื่อมอบรางวัลเชิดชูบุคคลที่ลงมือทำความดี ด้วยความทุ่มเท เสียสละเพื่อสังคม และสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวช่วยเหลือ-สร้างสรรค์สังคม เพื่อส่งเสริมการรายงานข่าวที่สร้างสรรค์เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในสังคม

ในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 24 รางวัล แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ รางวัลคนดีประเทศไทย, รางวัลคนดีประเทศไทย สาขาศิลปิน-ดารา ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีเด่น และ รางวัลคนดีประเทศไทย สาขาสื่อสารมวลชน ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีเด่น

Avatar photo