Royal News

‘สมเด็จพระสังฆราช’ มีพระดำรัสถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา ‘สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง’

“สมเด็จพระสังฆราช” มีพระดำรัสถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ‘สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง’ 12 สิงหาคม 2565

เฟซบุ๊กเพจ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เผยแพร่พระดำรัส สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 ความว่า

สมเด็จพระสังฆราช

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ของสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้เวียนมาบรรจบ ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2565 อาตมภาพในนามคณะสงฆ์ ขอตั้งกัลยาณจิต สำแดงความปีติโสมนัสและถวายพระพรชัยมงคล

ราชอาณาจักรไทยเปรียบเสมือนเรือนหลังใหญ่ ประกอบด้วยบุตรธิดา คือประชาชน ได้อาศัยพระบารมีแห่งบิดรมารดาของประชาชาติไทย คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นที่พึ่ง ให้ได้บรรลุถึงความร่มเย็นเป็นสุขสืบมาเนิ่นนานกว่า 7 ทศวรรษ

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างอยู่ใต้อาณาแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันไพศาล ซึ่งทรงอภิบาลรักษาข้าแผ่นดิน ให้บรรเทาทุกขโทมนัส กระทั่งประสบความผาสุกเกษมสวัสดิ์เป็นอาจิณ

สมเด็จพระสังฆราช

ทั้งนี้ ก็ด้วยพระราชจริยาแห่งความเป็น “กัลยาณมิตร” เพราะเหตุฉะนี้ ชาวไทยทั้งปวง จึงเทิดทูนสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยความตระหนักแน่แก่ใจว่าทรงเป็น “แม่” ผู้เปี่ยมด้วยน้ำใจใสสะอาด มีแต่ความปรารถนาดีต่อบุตรธิดา อุปมาประหนึ่งพระพรหมและกัลยาณมิตร ผู้เสถียรสถิตเป็นมิ่งขวัญประจำเหย้าเรือนไทย สมด้วยพระพุทธภาษิตที่ว่า “มาตา มิตฺตํ สเก ฆเร” แปลความว่า “มารดาเป็นมิตรในเรือนของตน” ในทุกสถาน

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ขอปวงประชาราษฎร จงมีจิตสโมสรสมานฉันท์ พร้อมเพรียงกันฉลองพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการประพฤติตนดั่งลูกผู้เปี่ยมด้วยความกตัญญูกตเวที มีสำนึกในทางชอบ อยู่ในกรอบแห่งกฎหมาย และศีลธรรมจรรยา

เพื่อมิ่งมารดาผู้ทรงเป็นมหามิตรของปวงชนชาวไทย จักได้ทรงพระเกษมสำราญ เบิกบานด้วยพระราชหฤทัยโสมนัสอนุโมทนาว่า ลูกไทยของพระองค์ ล้วนมีสติสำนึกรู้อยู่ในธรรม พร้อมเป็นกำลังของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์สืบไป

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และพระราชกุศลธรรมจริยา โปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย เสด็จสถิตเป็นกำลังพระราชหฤทัย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นมิ่งขวัญแห่งราชอาณาจักรไทย ตลอดกาลนาน เทอญ

298835226 3151132971864252 2653881304872519856 n

อ่านข่าวเพิ่มเติม