Politics

‘5 พฤติกรรมเสี่ยง’ รับเปิดเทอม รวมกลุ่มกินอาหารกับเพื่อน เสี่ยงติดเชื้อสุด

‘5 พฤติกรรมเสี่ยง’ รับเปิดเทอม รวมกลุ่มกินอาหารกับเพื่อน เสี่ยงติดเชื้อสุด แนะโรงเรียนเข้มมาตรการ  แยกสำรับ งดการพูดคุย ขณะรับประทาน

จากผลการสำรวจ ‘การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขบัญญัติต้อนรับเปิดเทอม’ ในกลุ่มวัยเรียนและยุวอาสาสมัครสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 4 – 22 พฤษภาคม 2565  โดย กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบออนไลน์ (Google Form)

5 พฤติกรรมเสี่ยง

5 พฤติกรรมเสี่ยง เด็กวัยเรียน รับเปิดเทอม

ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพระดับพื้นที่ โดยกลุ่มวัยเรียน และยุวอาสาสมัครสาธารณสุข อายุระหว่าง 14 – 15 ปี เป็นเพศหญิง 58.3% เพศชาย 41.7% ตอบแบบสอบถาม จำนวน 44,589 ราย พบว่า มี 5 พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 ในโรงเรียน ต้อนรับเปิดเทอม ดังนี้

  1. พฤติกรรมรวมกลุ่มกินอาหาร และพูดคุยขณะกินอาหารกับเพื่อน 50.3%
  1. การสวมหน้ากากอนามัยแล้วทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่ออยู่กับครู หรือเพื่อนมากกว่า 2 คน 20.44%
  1. การฉีดวัคซีนโควิด 19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขรณรงค์ 10.77%
  1. การแยกทิ้งขยะติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัยและ ATK ที่ใช้แล้วจากขยะอื่น ๆ 8.37%
  1. การล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนหยิบอาหาร หรือสัมผัส ใบหน้า ตา จมูก ปาก 7.46%

5 พฤติกรรมเสี่ยง

แยกสำรับ อุปกรณ์ ใช้ช้อนกลาง งดการพูดคุย ขณะรับประทานอาหาร

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงติดโควิด 19 จากพฤติกรรมการรวมกลุ่มกันกินอาหาร และพูดคุยขณะกินอาหารกับเพื่อนในโรงเรียน ในการต้อนรับเปิดเทอมนี้ ด้วยการย้ำเตือนสถานศึกษาทุกแห่ง เข้มงวดกับมาตรการป้องกัน โดยกำชับให้นักเรียนปฏิบัติตามคำแนะนำ ตามมาตรการป้องกันการติดโรคโควิด 19 ขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention : UP) การนั่งเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนสัมผัสอาหาร

5 พฤติกรรมเสี่ยง

หลังการกินอาหาร ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก ควรแยกสํารับ อุปกรณ์ต่าง ๆ และมีช้อนกลางส่วนตัว ไม่ตักหรือคีบอาหารไปมาให้กัน ไม่พูดคุยกันระหว่างการกินอาหาร

และเมื่อกินเสร็จ ให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทันที เพื่อความปลอดภัย และไม่เป็นต้นเหตุในการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด 19 ที่อาจมาจากละอองฝอยในการพูดคุย ในการรวมกลุ่มกินอาหารดังกล่าว

และหากสงสัยว่าตนเองเสี่ยง ควรตรวจด้วย ATK ทุก 3 – 5 วัน เพื่อคัดกรองเบื้องต้น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย การแพร่กระจายไปยังกลุ่มเพื่อน และในครอบครัวต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo