Politics

สิ้น ‘เชาวน์ สายเชื้อ’ ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนแรก ด้วยวัย 91 ปี


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเชาวน์ สายเชื้อ อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ถึงแก่อนิจกรรมด้วยวัย 91 ปี ด้วยโรคชราและหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 19 กันยายน เวลา 01.00 น. ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ทั้งนี้นายเชาวน์ เป็นอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งเเต่วันที่ 11 เมษายน 2541-23 กันยายน 2542 เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ เกิดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2472

noname

ส่วนประวัติส่วนตัวนั้น ข้อมูลจากหอเกีรติยศมหาวิทยาลัย มหาสารคาม ได้เผยเเพร่ประวัตินายเชาว์ เอาไว้ ในฐานะที่ นายเชาว์ เคยได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเมืองการปกครองประจำปี 2549 ว่า สำเร็จการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นแรก จบปริญญาโททางการเมืองระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายระหว่างประเทศ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

นอกจากนี้ เคยปฏิบัติราชการในกระทรวงต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ และรัฐสภาหลายบทบาทหน้าที่ ได้แก่ เลขานุการ หัวหน้ากองที่ปรึกษากรมอุปทูต อัครราชทูต รองปลัดกระทรวง หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ที่ปรึกษาคณะกมธ.ต่างประเทศ กรรมการกฤษฎีกา กรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศาลปกครอง ซึ่งในปี พ.ศ. 2542 ได้รับเลือกเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญคนแรกของประเทศไทย

D 02 e1632053981230

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight