Politics

เปิดโพล ‘วันวิสาขบูชา’ ส่วนใหญ่ตั้งใจลดละเลิกอบายมุข อยู่บ้านสร้างบุญ

“รมว.วัฒนธรรม” เผยผลโพล “วันวิสาขบูชา” ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งใจลด ละ เลิก อบายมุข หนุนจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ “อยู่บ้าน สร้างบุญ” ไหว้พระสวดมนต์ที่บ้าน เวียนเทียนออนไลน์

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนที่มีต่อวันวิสาขบูชาในสถานการณ์โควิด-19 ในรูปแบบออนไลน์ “อยู่บ้าน สร้างบุญ” จากผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 7,507 คนครอบคลุมทุกภูมิภาค ผลสำรวจพบว่า เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ 87.25% ทราบว่า “วิสาขบูชา” ย่อมาจากคำว่า “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ” ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ส่วนความสำคัญของวันวิสาขบูชา

ผู้ตอบแบบสอบถามอันดับหนึ่ง 78.38% เห็นว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ 73.50% เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ 69.55% เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน และ 52.88% เป็นวันสำคัญสากลของโลก

IMG 42058 20210525093806000000 1

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า เมื่อสอบถามถึงหลักธรรมในวันวิสาขบูชา ผู้ตอบแบบ 92.83% ทราบว่าหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ในวันวิสาขบูชาคือ “อริยสัจ 4” ประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

ส่วนกิจกรรมที่เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ตั้งใจจะทำในวันวิสาขบูชาปีนี้พบว่า 63.47% ลด ละ เลิก อบายมุข 59.01% ทำบุญใส่บาตร กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ญาติที่ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวร และ 55.47% รักษาศีล ไม่ว่าร้าย ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส

นอกจากนี้ ผลสำรวจได้ถามถึงหลักธรรมที่ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติและนำมาใช้ในชีวิตประจำวันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พบว่า 76.97% ศีล คือ มีระเบียบวินัยในตนเองและเคารพต่อกฎระเบียบสังคม เช่น มาตรการป้องกันของรัฐบาล 66.64% สติ คือ การรู้ตนเองเสมอว่า ไม่ควรใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา จมูก และปาก และ 66.20% สมาธิ คือ ตั้งมั่นทำสิ่งใดด้วยความตั้งใจ เช่น ล้างมือให้สะอาด สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง

ขณะเดียวกันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 วธ. ได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชามุ่งเน้นประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ในรูปแบบออนไลน์ “อยู่บ้าน สร้างบุญ” ให้พุทธศาสนิกชนทราบถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้ตอบแบบสอบระบุกิจกรรมที่สนใจเข้าร่วม 64.11% ไหว้พระสวดมนต์ที่บ้าน 47.36% ตักบาตร ฟังเทศน์ฟังธรรมออนไลน์ และ 45.65% เวียนเทียนออนไลน์

นอกจากนี้ เมื่อสอบถามถึงกิจกรรม/วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ควรสืบสาน รักษาอย่างเร่งด่วน ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า วันอัฏฐมีบูชา แรม 8 ค่ำ เดือน 6 คือ วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า หลังพระองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานได้ 8 วัน ซึ่งชาวบ้านจะประกอบพิธี ตามแต่ความศรัทธาของแต่ละท้องถิ่น มีการจัดกิจกรรม เช่น ทำบุญ ตักบาตร และเวียนเทียน อีกทั้งควรจัดกิจกรรม แข่งขันสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ เพราะเป็นกิจกรรมที่สามารถสอดเเทรกความรู้ สาระที่มีประโยชน์ ช่วยกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK