Politics

บุรีรัมย์พบผู้ป่วยโควิดสะสมพุ่ง 123 ราย ช่วง 33 วัน

บุรีรัมย์พบผู้ป่วยโควิดพุ่งตั้ง 1 เม.ย.ถึงปัจจุบัน มียอดสะสม 123 ราย ขอความร่วมมือประชาชนทุกคน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เป็นเวลา 14 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดบุรีรัมย์ มียอดผู้ป่วยโควิด-19 สะสมพุ่ง 123 ราย ตาย 1 ราย รักษาหายแล้ว 55 ราย อยู่ระหว่างรักษา 67 ราย ขณะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ขอความร่วมมือประชานทุกคน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เป็นระยะเวลา 14 วัน รวมถึงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน จัดให้มีการปฏิบัติงานนอกที่ตั้งตามความเหมาะสม ไม่เกิน 14 วัน

จากข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงปัจจุบัน พบมีผู้ป่วยสะสมจำนวน 123 ราย เสียชีวิต 1 ราย รักษาหายแล้ว 55 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัวที่โรงพยาบาล 67 ราย โดยมีผู้ป่วยรายใหม่ 12 ราย ได้แก่ อำเภอคูเมือง 5 ราย อำเภอชำนิ 4 ราย อำเภอโนนสุวรรณ 2 ราย และอำเภอบ้านกรวด 1 ราย

บุรีรัมย์077

สำหรับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ทั้งหมด 157 ราย รายใหม่ 8 ราย รายเก่า 149 ราย ส่วนการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง 18 จังหวัด มีจำนวน 11,501 ราย กระจายใน 23 อำเภอ ของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยกักตัวอยู่ที่บ้าน

นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 2) ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทย และหลายจังหวัดยังคงมีอัตราป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร้ว โดยเฉพาะในหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีผู้เดินทางข้ามจังหวัดที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกิจกรรมการรวมกลุ่มคนจำนวนมากในสถานที่เสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์  มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปสู่บุคคลอื่นได้

เพื่อให้การควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พ.ค.2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ จึงมีมติเห็นชอบประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 2) โดยขอให้ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ทุกคน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เป็นระยะเวลา 14 วัน และให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของราชการ หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน จัดให้มีการปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work from home) ซึ่งระยะเวลาให้เป็นไปตามความเหมาะสม (ไม่เกิน 14 วัน) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4-17 พฤษภาคม 2564

บุรีรัมย์7

บุรีรัมย์14

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight