ดูหนังออนไลน์
General

สอศ.เลื่อนวันรายงานตัวการบรรจุ – แต่งตั้งเป็นข้าราชการครู

“สอศ.” เลื่อนวันรายงานตัวการบรรจุ – แต่งตั้งเป็นข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 ในการนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อแจ้งความจำนงรับการบรรจุ ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 และจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการ ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันได้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามนัยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ในการประชุม อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 16 เมษายน 2564 จึงมีมติให้เลื่อนวันรายงานตัวแจ้งความจำนงเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย

เลขาธิการ กอศ. กล่าวอีกอว่า ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะดำเนินการเรียกรายงานตัวแจ้งความจำนงเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งและการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการในรูปแบบที่เหมาะสม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 โดยจะประกาศกำหนดการให้ทราบอีกครั้ง ทางเว็บไชต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา http://www.vec.go.th และ http://ipa.vec.go.th ต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team