Politics

ราชกิจจาฯ ประกาศถอนสภาพสาธารณสมบัติในท้องที่แขวงพระบรมมหาราชวัง


RAT1 1

“ราชกิจจานุเบกษา” ประกาศพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่แขวงพระบรมมหาราชวัง

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 75 ก ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 เผยแพร่ประกาศ พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ไว้ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน โดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561”

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน โดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 5029 หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงฉบับที่ 60/2478 เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา ในท้องที่แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.5029 หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ฉบับที่ 60/2478 เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา ในท้องที่แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีสภาพเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ และเดิมอยู่ในความครอบครองดูแลและใช้ประโยชน์ในราชการของกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ปัจจุบันกรมแผนที่ทหารได้เลิกใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะและไม่ประสงค์จะสงวนไว้ใช้เพื่อประโยชน์เช่นนั้นอีกต่อไป สมควรถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าว ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 เพื่อมอบหมายให้กระทรวงการคลังดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุต่อไป จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

image big 5ba84e3a6a4bc

 

 

 

 

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight