Politics

10 จังหวัดยังอ่วม! น้ำป่าไหลหลาก 18,183 ครัวเรือนเดือดร้อน

น้ำป่าไหลหลาก “กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” แจ้ง 10 จังหวัดยังอ่วม ประชาชนได้รับผลกระทบ 18,183 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 3 ราย

กระทรวงมหาดไทย โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ น่าน แพร่ เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา อุตรดิตถ์ ลำพูน แม่ฮ่องสอน สุโขทัย และตากยังคงมีสถานการณ์ใน 2 จังหวัด ได้แก่ น่าน และสุโขทัย ดินสไลด์ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และน่าน ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากอิทธิพล ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน ประเทศไทย และอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ถึงปัจจุบัน (26 ส.ค.63 เวลา 06.00 น.) ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก และดินสไลด์ แยกเป็น

น้ำป่า 26863

น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือ 10 จังหวัด รวม 48 อำเภอ 187 ตำบล 850 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 18,183 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 3 ราย (น่าน 1 ราย และลำปาง 2 ราย) ได้แก่

น่าน น้ำไหลหลากในพื้นที่ 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอ เมืองน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเวียงสา อำเภอภูเพียง อำเภอสันติสุข อำเภอนาน้อย อำเภอท่าวังผา อำเภอแม่จริม อำเภอบ่อเกลือ อำเภอบ้านหลวง และอำเภอปัว รวม 54 ตำบล 319 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 7,032 ครัวเรือน เสียชีวิต 1 ราย

แพร่ น้ำไหลหลากในพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองแพร่ อำเภอร้องกวาง อำเภอสูงเม่น อำเภอสอง อำเภอลอง อำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอวังชิ้น และอำเภอเด่นชัย รวม 54 ตำบล 272 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,701 ครัวเรือน

เชียงใหม่ น้ำไหลหลากในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่ออน และอำเภอเวียงแหง รวม 2 ตำบล 7 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 10 ครัวเรือน

ลำปาง น้ำไหลหลากในพื้นที่ 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปาน อำเภอเมืองลำปาง อำเภอแม่เมาะ อำเภอเถิน อำเภอแม่ทะ อำเภอเกาะคา อำเภอสบปราบ อำเภอเสริมงาม และอำเภอแจ้ห่ม รวม 21 ตำบล 49 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 11 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 2 ราย

พะเยา น้ำไหลหลากในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน รวม 2 ตำบล 6 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 124 หลังคาเรือน

อุตรดิตถ์ น้ำไหลหลากในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอท่าปลา อำเภอพิชัย และอำเภอลับแล รวม 15 ตำบล 61 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,229 หลังคาเรือน

ลำพูน น้ำไหลหลากในพื้นที่อำเภอบ้านธิ รวม 1 ตำบล 5 หมู่บ้าน

แม่ฮ่องสอน น้ำไหลหลากในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอปางมะผ้า อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอขุนยวม อำเภอปาย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย รวม 16 ตำบล 38 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 530 หลังคาเรือน

สุโขทัย น้ำไหลหลากในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอสวรรคโลก และอำเภอศรีสำโรง 19 ตำบล 90 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,538 หลังคาเรือน

ตาก เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ แม่สอด และท่าสองยาง รวม 3 ตำบล 3 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 8 หลังคาเรือน

ชยพล ธิติศักดิ์
นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ใน 2 จังหวัด ได้แก่ น่าน และสุโขทัย โดยจังหวัดน่าน ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง และศูนย์ ปภ.เขต 15 เชียงราย ได้เร่งสูบน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ คาดว่า สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติในวันนี้ (26 ส.ค. 63)

ขณะที่จังหวัดสุโขทัย ระดับน้ำท่วมลดลงอย่างต่อเนื่อง คาดว่า สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 3 – 4 วัน ดินสไลด์ ในพื้นที่ภาคเหนือรวม 3 จังหวัด รวม 7 อำเภอ 7 ตำบล 7 หมู่บ้าน ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เกิดดินสไลด์ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอปางมะผ้า และอำเภอขุนยวม รวม 3 ตำบล 3 หมู่บ้าน

เชียงใหม่ เกิดดินสไลด์ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอแม่แตง และอำเภอพร้าว รวม 3 ตำบล 3 หมู่บ้าน น่าน เกิดดินสไลด์ในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องสูบน้ำ และยานพาหนะให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยขนย้ายสิ่งของไปไว้ในที่สูงและเร่งระบายน้ำท่วมขัง รวมถึงแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค

พร้อมจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK