ดูหนังออนไลน์
Politics

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 7 ฉบับ

RAT1 1
“ราชกิจจานุเบกษา” เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 7 ฉบับ

ประกาศฉบับที่ 1 กระทรวงพลังงาน

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายกุลิศ สมบัติศิริ ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2561

ประกาศฉบับที่ 2 กระทรวงสาธารณสุข

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสุขุม กาญจนพิมาย ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561

ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2561

ประกาศฉบับที่ 3 กระทรวงพาณิชย์

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงพาณิชย์ พ้นจากตำแหน่งเดิม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย ดังนี้

1. นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมการค้าภายใน และแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

2. นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดารงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

3. นายวิชัย โภชนกิจ พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการค้าภายใน

4. นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับที่ 4 กระทรวงการคลัง

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการคลัง พ้นจากตำแหน่งเดิม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 5 ราย ดังนี้

1. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมสรรพสามิต และแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมศุลกากร

2. นายพชร อนันตศิลป์ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมธนารักษ์ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสรรพสามิต

3. นายอำนวย ปรีมนวงศ์ พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมธนารักษ์

4. นายยุทธนา หยิมการุณ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

5. นางแพตริเซีย มงคลวนิช พ้นจากตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี(กลุ่มธุรกิจพลังงาน) (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับที่ 5 กระทรวงมหาดไทย

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตำแหน่งเดิม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จานวน 18 ราย

1. นายธนาคม จงจิระ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

2. นายพรพจน์ เพ็ญพาส พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

3. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

4. นายประยูร รัตนเสนีย์ พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมที่ดิน

5. นายระพี ผ่องบุพกิจ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

6. นายสยาม ศิริมงคล พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

7. นายอรรถพร สิงหวิชัย พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และแต่งตั้ง ให้ดารงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

8. นายศิริพัฒ พัฒกุล พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และแต่งตั้งให้ดารงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

9. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

10. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

11. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

12. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

13. นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

14. นายวิชิต ชาตไพสิฐ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

15. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

16. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

17. นายสมคิด จันทมฤก พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

18. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลาภู และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับที่ 6

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสุธี ทองแย้ม ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการปกครอง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561

ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2561

ประกาศฉบับที่ 7

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายชรัส บุญณสะ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา ด้านความมั่นคง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2561

ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2561

 

ประกาศฉบับเต็ม
ฉบับที่ 1 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/219/T1.PDF
ฉบับที่ 2 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/219/T2.PDF
ฉบับที่ 3 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/219/T3.PDF
ฉบับที่ 4 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/219/T4.PDF
ฉบับที่ 5 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/219/T5.PDF
ฉบับที่ 6 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/219/T7.PDF
ฉบับที่ 7 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/219/T8.PDF

Siree Osiri OHO BANGKOK