Politics

มท.เต้น คลิปฉาวโผล่ เก็บหัวคิว ‘ขุดดินแลกน้ำ’ ิสั่งทุกจังหวัดเข้มกันทุจริต

ปลัดมหาดไทย สั่งด่วนทุกจังหวัด ตรวจสอบ รายงานข้อมูลโครงการ ขุดดินแลกน้ำ หลังคลิปโผล่ส่อทุจริต เก็บค่าหัวคิว

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ได้ออกหนังสือ “ด่วนที่สุด” ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 เรื่องขอทราบข่อมูลการปฏิบัติตามนโยบายขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ตื้นเขิน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย หรือภัยแล้ว “ขุดดินแลกน้ำ” โดยมีสาระสำคัญให้ทุกจังหวัดเร่งตรวจสอบโคงการดังกล่าวดังนี้

1 90

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อออนไลน์และคลิปเสียงใน YouTube ว่ามีการดำเนินการตามนโยบายขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะที่ตื้นเขิน เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้ง “ขุดดินแลกน้ำ” ส่อไปในทางทุจริตหรือปฏิบัติไม่ชอบตามระเบียบแบบแผนทางราชการนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องดังกล่าว เป็นไปด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และวาระแห่งชาติในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงให้ทุกจังหวัดตรวจสอบว่ามีการดำเนินการโครงการตามนโยบายดังกล่าวในพื้นที่หรือไม่

ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการ ให้ตรวจสอบข้อเท็จจีิง และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563

นอกจากนี้ ให้กำชับให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องของความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และวาระแห่งชาติในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเคร่งครัด

หากพบว่ามีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวหรือมีการกระทำอันเป็นการผิดกฎหมาย ฉ้อฉล หลอกลวงให้เข้าใจผิด หรือส่อไปในทางทุจริตให้ดำเนินการทางวินัย และแจ้งความเพื่อดำเนินคดีทางอาญากับผู้กระทำการดังกล่าว พร้อมทั้งรายงานให้กระทรวงมหาดไทยรับทราบด้วย

331216