ดูหนังออนไลน์
Politics

รัฐ-เอกชนจับมือส่งเสริมสุขภาพ ‘คนทำงาน’


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน พร้อมเปิดตัวแนวทาง 10 แพคเกจส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ

IMG 20190912121407000000

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ระบบสุขภาพของประเทศไทย มีคุณภาพเกิดมาจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน เป็นพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงวางรากฐานที่ดีเอาไว้  ทุกรัฐบาลได้นำมาต่อยอด แต่สิ่งที่ต้องส่งเสริมร่วมกันคือการให้คนไทยดูแลสุขภาพตัวเอง ทั้งการกินอาหารที่ดี และการออกกำลังกาย เพื่อลดงบประมาณในการรักษาผู้ป่วย

วันนี้มีประชากรกว่า 57 ล้านคนอยู่ในวัยแรงงานเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน ถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม สร้างผลผลิตให้แก่ประเทศชาติ ดังนั้น รัฐบาลจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มนี้ในทุก ๆ ด้าน เริ่มต้นจากการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เพื่อลดอัตราเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรังต่างๆ  สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคนไทยให้มีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะคนวัยทำงานในสถานประกอบการให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสม ทั้งด้านสุขภาพกาย และสุขภาพใจ โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย สามารถเข้าถึงสวัสดิการได้อย่างทั่วถึงแล้วเท่าเทียม

IMG 20190912122146000000

“ที่สุดแล้วเรื่องสุขภาพ ถ้าเราไม่ดูแลตัวเอง ใครจะมาดูแลให้เรา ถึงรัฐจะดูแลท่านดี แต่ท่านก็ต้องเอาใจใส่ตัวเอง ถ้าประชาชนป่วยน้อยลง เราจะเสียเงินในการรักษาพยาบาลน้อยลง ดังนั้นประเทศจะมีเงินไปพัฒนาชาติมากขึ้น สุขภาพของท่านดี จึงส่งผลกับส่วนรวมของทั้งประเทศ” นายกฯ กล่าว

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าการลงนามครั้งนี้เป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ให้ประชากรวัยทำงานมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมทั้งสร้างความรู้ด้านการรักษาสุขภาพ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และสาธารณสุข ช่วยสร้างสถานะทางเศรษฐกิจและการคลัง เพื่อการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

IMG 20190912121342000000

ด้านนายอนุทิน กล่าวว่ารัฐบาลได้ให้กระทรวงสาธารณสุข บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ลดพฤติกรรมทางสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ต่อการเกิดโรคเรื้อรัง และโรคจากการประกอบอาชีพในกลุ่มคนวัยทำงาน ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสุขภาพดี มีรายได้ดี มีอายุยืนยาว

จากการสำรวจและการศึกษาวิจัยพบว่า อัตราการเสียชีวิตของประชากรวัยทำงาน 3 ใน 4 มีสาเหตุจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และหลอดเลือด ที่มาจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิต หากคนวัยทำงานสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ และสาธารณสุขสร้างสถานะทางเศรษฐกิจ และการคลัง เพื่อนำไปพัฒนาประเทศได้มากขึ้น

IMG 20190912121253000000

อย่างไรก็ดี การทำงานร่วมกันครั้งนี้ เป็นการลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ โดยปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน

“ปัจจุบันนี้ คนวัยทำงานมีพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ ทั้งการรับประทาน ได้รับส่วนประกอบของสารอาหารอย่างไม่เหมาะสม การไม่ได้ออกกำลังกาย ความเครียด การใช้สื่อออนไลน์มากเกินไป เหล่านี้ล้วนกระทบต่อสุขภาพ ดังนั้นจำเป็นต้องบูรณาการหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้คนวัยทำงาน มีสุขภาพดี เป็นทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง  ใช้ส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงาน ตามสถานประกอบการ ประกอบด้วย

ชุดที่ 1 หุ่นดี สุขภาพดี

ชุดที่ 2 จิตสดใส ใจเป็นสุข

ชุดที่ 3 ครอบครัวสดใสใส่ใจดูแล

ชุดที่ 4 สุดยอดคุณแม่

ชุดที่ 5 เตรียมเกษียณอย่างมีคุณค่าพาชีวายืนยาว

ชุดที่ 6 พิชิตออฟฟิศซินโดรม

ชุดที่ 7 สถานประกอบการจะก้าวไกลต้องใส่ใจสุขภาพแรงงานต่างชาติ

ชุดที่ 8 สถานประกอบการดีชีวีสดใสไร้แอลกอฮอล์ และบุหรี่

ชุดที่ 9 โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ

ชุดที่ 10 สถานประกอบการปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีสมดุลชีวิต

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight