ดูหนังออนไลน์
Politics

ราชกิจจาฯประกาศแต่งตั้ง ‘อรรถพล ใหญ่สว่าง’ เป็นประธาน ก.อ.


ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้ง “อรรถพล ใหญ่สว่าง” เป็นประธาน ก.อ.

เว็บไซค์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธาน ก.อ. ใจความว่า ด้วยสำนักงานอัยการสูงสุดได้ดำเนินการเลือกประธาน ก.อ. ตามมาตรา ๑๘ (๑)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งปรากฏผลว่า นายอรรถพล ใหญ่สว่าง เป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นประธาน ก.อ. และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายอรรถพล ใหญ่สว่าง เป็น ประธาน ก.อ. ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

189632