Politics

ราชกิจจาฯประกาศสถาปนา ‘สมเด็จพระราชินี’

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง สถาปนาสมเด็จพระราชินี ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส กับ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ถูกต้องตามกฎหมาย และราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการแล้ว จึงมีพระราชโองการให้สถาปนา พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็น สมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์

ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

189242

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ‘สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-สมเด็จพระราชินีสุทิดา’

พระราชประวัติ ‘สมเด็จพระราชินีสุทิดา’

ชมภาพประวัติศาสตร์ ‘ราชาภิเษกสมรส’ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินีสุทิดา

ราชกิจจาฯประกาศสถาปนา ‘สมเด็จพระราชินี’