Politics

‘กกต.’ ประกาศตัดสิทธิ์ 6 ผู้สมัครพรรคประชาชาติ


นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงภายหลังการประชุม ว่า​ ได้พิจารณากรณีผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ได้มีหนังสือขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาวินิจฉัยว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัคร เนื่องจากเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกว่าหนึ่งพรรคการเมือง เข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 ประกอบมาตรา 29 (5) เป็นเหตุให้ต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพทุกพรรคการเมืองที่ซ้ำซ้อนตามมาตรา 27 (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ส่งผลให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 41 (3) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 เนื่องจากไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดียว

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วมีมติเห็นว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 6 ราย เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และมิให้นำคะแนนที่ผู้สมัครนั้นได้รับไปใช้ในการคำนวณตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งดังกล่าว ประกอบด้วย

  1. นางทัศนีย์ ชลายนเดชะ พรรคประชาชาติ หมายเลข 11 เขตเลือกตั้งที่ 15 กรุงเทพมหานคร
  2. นายวิโรจน์ วัฒนากลาง พรรคประชาชาติ หมายเลข 5 เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา
  3. นายอิทธิศักดิ์ ปาทาน พรรคประชาชาติ หมายเลข 1 เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์
  4. นายเกริกชัย พลชา พรรคประชาชาติ หมายเลข 23 เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดบึงกาฬ
  5. นายประหยัด พิมพา พรรคประชาชาติ หมายเลข 14 เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดอุดรธานี
  6. นายอฤเดช แพงอะมะ พรรคประชาชาติ หมายเลข 25 เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดอุดรธานี

189236

 

ขอบคุณแนวหน้า