General

กทม.วางมาตรการเข้ม รับมือ PM2.5 หมอกควัน ไฟไหม้หญ้า ปี 64 – 65

กรุงเทพมหานคร วางแผนรับมือ PM2.5 หมอกควันและไฟไหม้หญ้า ปี 2564 – 2565 ขอความร่วมมือประชาชน สถานประกอบการ ป้องกันและระงับอัคคีภัยช่วงหน้าหนาว

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในช่วงปลายฤดูหนาวของทุกปี จะเกิดสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 เกินมาตรฐาน เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีสภาพอากาศปิด ส่งผลให้เกิดการสะสมตัวของฝุ่นละออง PM2.5

LINE ALBUM สภาพอากาศการเดินทาง ๒๑๑๑๑๔

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 รวมถึงสถานการณ์หมอกควันและไฟไหม้หญ้า ปี 2564 – 2565 ให้เกิดประสิทธิภาพ กรุงเทพมหานคร ได้ติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2565 ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง

กรุงเทพมหานครได้ดำเนินควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดหลัก เช่น เข้มงวดการตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำทุกประเภท รณรงค์ให้ประชาชนลดการเผาในที่โล่ง และไม่ขับช่วยดับเครื่อง รวมทั้งขอความร่วมมือให้หมั่นตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เพื่อไม่ให้ก่อมลพิษ เป็นต้น

นอกจากนี้ สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับสำนักงานเขต ดำเนินการฉีดล้างใบไม้และล้างทำความสะอาดถนน รวมถึงพื้นที่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง รวมถึงปลูกต้นไม้เพิ่มเติมทั้งในสวนสาธารณะ เกาะกลาง ใต้ทางเส้นทางรถไฟฟ้าและพื้นที่ว่าง เพื่อช่วยฟอกอากาศและดูดซับฝุ่นละอองอีกทางหนึ่ง

อัศวิน 2

ด้านสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากอัคคีภัยกรุงเทพมหานคร เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวปีนี้

ขณะเดียวกัน ยังออกประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟไหม้หญ้าในพื้นที่รกร้างว่างเปล่าของกรุงเทพมหานคร โดยขอความร่วมมือประชาชน ดังนี้

1. ขอให้ปรับปรุงไม่ให้ต้นไม้ที่ตนปลูกไว้หรือที่ขึ้นเองเหี่ยวแห้ง หรือมีสภาพรกรุงรัง หรือทิ้งสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยในบริเวณที่ดินของตน

2. งดการเผาซากวัชพืชหลังการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร เพื่อทำการเพาะปลูกใหม่ เนื่องจากเป็นการทำลายหน้าดิน และการเผาซากวัชพืชยังเป็นการทำลายปุ๋ยหมักตามธรรมชาติ ทำให้ต้องใช้ปุ๋ยในการเพาะปลูกมากขึ้น ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

3. งดการเผาขยะมูลฝอย การเผาหญ้า เศษกระดาษในชุมชน และบริเวณริมถนนสองข้างทาง ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากกลุ่มควันจากการเผาไหม้บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ยานพาหนะ

อัศวิน3

4. จัดทำรั้วกั้นรอบพื้นที่ของตนเอง เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นนำขยะมาทิ้ง และขอให้ทำการกำจัดวัชพืชในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หญ้า

ขณะที่สำนักอนามัยได้รณรงค์ให้ผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดของฝุ่นละออง PM2.5 ประกอบกิจการอย่างถูกสุขลักษณะในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ดังนี้

1. รณรงค์ให้ฌาปนสถานทั่วกรุงเทพมหานคร จำนวน 308 แห่ง มีการบำรุงรักษาเตาเผาศพให้มีสภาพสมบูรณ์ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ฌาปนสถานดำเนินงานเผาศพอย่างถูกวิธี

รวมทั้งได้ประสานสำนักงานเขตตรวจวัดเขม่าควันที่ระบายออกทางปล่องเตาเผาศพเป็นประจำทุกปี ในระหว่างเดือน พฤศจิกายน-มีนาคม หากเตาเผาศพใดมีค่าเขม่าควันเกินกว่าค่ามาตรฐาน จะขอความร่วมมือวัดให้ปรับปรุงเตาเผาศพให้ได้มาตรฐาน

2. ขอความร่วมมือให้ศาลเจ้าทุกแห่ง จำนวน 77 แห่ง ดำเนินการเพื่อลดการปล่อยฝุ่นละอองจากการจุดธูปและการเผากระดาษ ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลตรุษจีน รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองเมื่อเข้าไปใช้บริการในศาลเจ้าหรือลดระยะเวลาในการสัมผัสกับเขม่าควัน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคในระบบการหายใจ และกลุ่มเด็ก

อัศวิน2

3. แจ้งให้สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ให้มีการประกอบการอย่างถูกสุขลักษณะและมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศให้มีประสิทธิภาพก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

หากพบว่าสถานประกอบการใดที่เป็นแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง จะได้มีมาตรการ เช่น ขอความร่วมมือให้หยุดประกอบการในวันที่มีค่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM2.5 สูง หรือให้สถานประกอบการตรวจสอบและปรับปรุงระบบบำบัดมลพิษทางอากาศให้เป็นไปตามค่ามาตรฐาน

4. ส่งเสริมความรู้ให้สถานประกอบการที่ใช้หม้อไอน้ำ (Boiler) ในกระบวนการผลิต มีการควบคุมการทำงานของหม้อไอน้ำให้มีเผาไหม้ที่สมบูรณ์และมีระบบกำจัดมลพิษอากาศที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดการปล่อยทิ้งฝุ่นละอองขนาดเล็กและมลพิษอากาศอื่น ๆ ออกสู่บรรยากาศ รวมทั้งประสานกรมโรงงานในการควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อีกทางหนึ่ง

5. ส่งเสริมความรู้ให้ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร แผงค้าในตลาดสดและตลาดนัด และแผงลอยจำหน่ายอาหาร ที่มีการใช้เตาปิ้งย่าง กว่า 1,700 ราย ตระหนักถึงอันตรายของฝุ่นละอองที่เกิดจากการปิ้งย่าง รวมทั้งแนะนำให้ใช้เตาปิ้งย่างแบบไร้ควัน มีอุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจายของเขม่าควันและฝุ่นละออง และเลือกใช้เชื้อเพลิงในการปิ้งย่างที่ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง

อัศวิน1

ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองแบบเรียลไทม์ พร้อมรายงานข้อมูลและให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง PM2.5 ผ่านช่องทางต่าง ๆ ประกอบด้วย

  • เว็บไซต์ www.bangkokairquality.com
  • เว้บไซต์ www.air4bangkok.com
  • เว็บไซต์ www.prbangkok.com
  • เฟซบุ๊ก: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
  • เพจเฟซบุ๊ก: สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
  • เฟซบุ๊ก: กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
  • แอปพลิเคชัน: AirBKK รวมถึงจอแสดงผลบริเวณสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ และจอแสดงผลแบบเคลื่อนที่

อ่านข่าวเพิ่มเติม