General

ทางหลวงชนบท อัพเดทเส้นทางน้ำท่วม 16 ต.ค. สัญจรไม่ได้ 13 สายทาง

กรมทางหลวงชนบท รายงานสถานการณ์สายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น. สัญจรผ่านไม่ได้ 13 สายทาง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2564 มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ขอนแก่น มหาสารคาม นครสวรรค์ สุพรรณบุรี และฉะเชิงเทรา รวม 29 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 16 สายทาง

กรมทางหลวงชนบท

ทั้งนี้ มีเส้นทางที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 13 สายทาง แบ่งเป็น น้ำท่วมสูง 7 สายทาง (7 แห่ง) ทางขาด โครงสร้างทางชำรุด กัดเซาะ 6 สายทาง (6 แห่ง) รายละเอียดดังนี้

1. สายทาง นว.3102 แยก ทล.117-บ้านเนิน อำเภอเก้าเลี้ยว และชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 8+300 ถึง 11+100)

2. สายทาง ชย.3010 แยก ทล.205-อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 2+600 ถึง 2+800)

3. สายทาง ชย.024 สะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 2+000 ถึง 3+600)

4. สายทาง สร.021 ถนนเชิงลาดสะพานมิตรภาพสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 1+200 ถึง 3+800)

กรมทางหลวงชนบท

5. สายทาง บร.018 สะพานชุมชนข้ามแม่น้ำมูล อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 1+300 ถึง 1+700)
6. สายทาง ขก.1011 แยก ทล.2-บ้านพระยืน อำเภอเมือง และพระยืน จังหวัดขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 2+000 ถึง 2+200)

7. สายทาง ขก.020 สะพานข้ามลำน้ำชี อำเภอโคกโพธิ์ไชย และแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 0+500 ถึง 5+400)

8. สายทาง ขก.1039 แยก ทล.2-บ้านหนองไห อำเภอบ้านแฮด และมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 12+800 ถึง 13+000)

9. สายทาง มค.005 ถนนเชิงลาดสะพานลดาวัลย์ข้ามลำน้ำชี อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร

ทางหลวง1 1

10. สายทาง มค.009 ถนนเชิงลาดสะพานบ้านคุยเชือก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร

11. สายทาง อย.026 สะพานวัดอินทาราม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 ถึง 0+075)

12. สายทาง อท.2034 แยก ทล.32-บ้านมหานาม อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 3+500 ถึง 7+300)

13. สายทาง ลบ.5183 แยกทางหลวงชนบท ลบ.4056-บ้านเขาราบ อำเภอยางราก จังหวัดลพบุรี เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 1+130 ถึง 1+135)

อ่านข่าวเพิ่มเติม