ดูหนังออนไลน์
General

ครม.ไฟเขียวงบกลาง 824 ล้านบาทคุมโรคระบาดในสัตว์


ครม.ไฟเขียวงบกลาง 824 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร-คุมโรคลัมปี สกินในโค และกระบือ

ที่ทำเนียบรัฐบาล นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) วงเงิน 140 ล้านบาท และเพื่อควบคุมโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ วงเงิน 684 ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

โรคระบาดสัตว์6764

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่าวงเงิน 140 ล้านบาท ใช้เป็นค่าชดเชยสุกรที่ถูกทำลาย ซึ่งเป็นสุกรที่เข้าข่ายเสี่ยงเป็นโรค โดยผลตรวจเลือดสุกรที่ถูกทำลายนั้นไม่พบการติดเชื้อโรค ASF แต่อย่างใด

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรค ตรวจวินิจฉัย และทำลายเชื้อโรคหรือซากสัตว์ ในภาพรวมสถานการณ์ของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในปัจจุบัน มีการระบาดอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้างในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งพบการระบาดในทวีปเอเชียครั้งแรกที่ประเทศจีน เมื่อปลายปี 2561 และล่าสุดเมื่อต้นปี 2564 พบการระบาดในประเทศมาเลเซีย ลาว เวียดนาม กัมพูชาเมียนมา เป็นต้น

แต่ทั้งนี้ ประเทศไทย เป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังไม่มีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เพราะรัฐบาลสนับสนุนให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการเฝ้าระวัง ประเมินความเสี่ยง และปฏิบัติตามแผนรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง โดยจัดสรรงบกลางปี 2563 จำนวน 523 ล้านบาท และงบกลางปี 2564 จำนวน 279 ล้านบาท

IMG 41689 20210513091819000000 scaled e1623752571736
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

2. การควบคุมโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ วงเงิน 684 ล้านบาท แบ่งเป็น

  • ค่าตอบแทนอาสาปศุสัตว์
  • ค่าจัดซื้อวัคซีนโรคลัมปี สกิน จำนวน 5 ล้านโด๊ส เพิ่มเติมจากที่นำเข้าก่อนหน้านี้
  • ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อในฟาร์มและพาหนะในการเคลื่อนย้ายสัตว์
  • ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์เพื่อรักษาและฟื้นฟูบำรุงสุขภาพโคกระบือ 200,000 ตัว
  • ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อการแพทย์ สำหรับการเก็บตัวอย่างฉีดวัคซีนและรักษา

นางสาวรัชดา กล่าวด้วยว่า เนื่องจากโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ เป็นโรคอุบัติใหม่ในไทยจึงมีความจำเป็นต้องนำเข้าวัคซีนจากต่างประเทศ ขณะนี้นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อทำการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน จากพืช คาดว่าอีกประมาณสองอาทิตย์ จะมีการรายงานผลการพัฒนาวัคซีนจากพืชอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะถือเป็นต้นแบบในการผลิตวัคซีนจากพืชสำหรับการป้องกันโรคอื่น ๆต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม