ดูหนังออนไลน์
General

โปรดเกล้าฯ พระราชทาน ‘เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า’ ฝ่ายหน้า-ฝ่ายใน 9 ราย

วันนี้ (4 เม.ย.) เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และฝ่ายใน จำนวน 9 คน ดังนี้

ราชกิจจานุเบกษา18

ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า

  • พลตำรวจตรี วิมพันธุ์ ราชประดิษฐ์

ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า

  • พลตรี จิรศักดิ์ สนิทมัจโร
  • พลอากาศตรี ชาตรี พลสยม
  • พลอากาศตรี เอกอุ เอี่ยมอรุณ
  • พลเรือตรี ปุณณวัชร สอ้านวงศ์
  • พลเรือตรี กิตติ โลหารชุน
  • นายพศวัต เพ็ชรก้อน
  • นายถนอม กรมวังก้อน

ทุติยจุลจอมเกล้า ฝ่ายใน

  • พันโทหญิง อังสณา ชมมณี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2564

ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

473344

อ่านข่าวเพิ่มเติม