ดูหนังออนไลน์
General

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศฝ่ายทหาร ‘อรอนงค์ สิริวชิรภักดิ์ – สิริกานดา ทิพยวชิราภักดิ์’

วันนี้ (24 ก.พ.)  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล

พระบรมราชโองการV3 1 e1604584517966

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการ และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 7 นาย ดังนี้

  • ว่าที่ พันโท ภัทรพงศ์ เอกลาภ                    เป็น พันโท
  • ว่าที่ พันตรี ภันธภัทร สายปัญญา                เป็น พันตรี
  • ว่าที่ พันตรีหญิง อรอนงค์ สิริวชิรภักดิ์          เป็น พันตรีหญิง
  • ว่าที่ พันตรีหญิง สิริกานดา ทิพยวชิราภักดิ์   เป็น พันตรีหญิง
  • ว่าที่ ร้อยเอก สมศรี ผสม                            เป็น ร้อยเอก
  • ว่าที่ ร้อยโท วสันต์ ผ่องสุข                         เป็น ร้อยโท
  • ว่าที่ ร้อยโท ธนาพร โพธิ์ทอง                     เป็น ร้อยโท

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ถึง ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 5 ถึงลำดับที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 263 และลำดับที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พุทธศักราช 2563

455954

อ่านข่าวเพิ่มเติม