General

สธ. ออก 4 กฎกระทรวง คุมเข้ม ส่งออกนำเข้ายาเสพติด

สธ. ออก 4 กฎกระทรวง คุมเข้มเรื่องส่งออกนำเข้ายาเสพติด และการบรรจุสารระเหย เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของประชาชน 

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอให้ที่ประชุม ครม. (23 เม.ย. 2567) มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ได้แก่

ส่งออกนำเข้ายาเสพติด

1. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตพิเศษเฉพาะคราวเพื่อส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ที่ห้ามนำเข้า พ.ศ. ….

2. ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตให้ผลิตหรือนำเข้าตัวอย่างของตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 หรือตำรับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. ….

3. ร่างกฎกระทรวงวัตถุตำรับยกเว้น พ.ศ. ….

4. ร่างกฎกระทรวง กำหนดภาพ เครื่องหมาย หรือข้อความที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสารระเหยที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าสารระเหยต้องจัดทำก่อนนำออกจำหน่าย พ.ศ. ….

IMG 82232 20240427080308000000
รัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี

สำหรับร่างกฎกระทรวงทั้ง 4 ฉบับดังกล่าว ออกไว้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการกำกับดูแลด้านยาของประเทศให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส และเป็นการจัดให้ภาครัฐมีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง และมีกฎหมายเท่าที่จำเป็น

ทั้งนี้ เพื่อช่วยยกระดับการให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจ ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ระบบสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัล เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในประเทศด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมด้านยา

กฎหมายเหล่านี้ ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการกำกับดูแล เพื่อให้เกิดการดำเนินการภายใต้กรอบที่กำหนด และมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลออกนอกการควบคุม หรือนำไปใช้ในทางที่ผิด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo