General

‘ธรรมนัส’ ช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลกลับคืนถิ่น ส่งเสริม 3 แนวทาง ปั้นเกษตรกรรุ่นใหม่

“ธรรมนัส” ช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลกลับคืนถิ่น ส่งเสริม 3 แนวทาง ปั้นเกษตรกรรุ่นใหม่ นำความรู้ ประสบการณ์ พัฒนาเกษตรไทย

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์สงครามการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส ทำให้แรงงานไทยต้องรีบอพยพกลับไทย โดยขณะนี้มีผู้แจ้งความประสงค์ต้องการกลับมายังประเทศไทยแล้วกว่า 6,000 คน

จากข้อมูลพบว่า ในปี 2566 ประเทศไทยได้จัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรที่รัฐอิสราเอล จำนวน 6,500 คน ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีการเตรียมความพร้อมทุกด้านในการดูแลคนไทยกลุ่มแรงงานเกษตร ที่อพยพกลับจากประเทศอิสราเอล

ช่วยเหลือแรงงานไทย

และที่สำคัญคือ กลุ่มแรงงานเกษตรดังกล่าว นับว่าเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในระดับสูง เพราะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้ต่างๆ ด้านเทคโนโลยีการเกษตรจากประเทศอิสราเอล ซึ่งเป็นเมืองแห่งเกษตรกรรมที่ทันสมัย ที่สามารถพลิกฟื้นทะเลทรายด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จนเป็นประเทศผู้นำด้านเกษตรในปัจจุบัน

จึงถือได้ว่าเป็นโอกาสสำคัญในการนำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ เพื่อร่วมยกระดับและขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมของไทย และต่อยอดในการประกอบอาชีพเกษตร

ช่วยเหลือแรงงานไทย

3 แนวทางช่วยเหลือแรงงานไทยที่กลับจากอิสราเอล

สำหรับการส่งเสริมกลุ่มแรงงานภาคเกษตรจากอิสราเอล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมโครงการ ส่งเสริมฝีมือแรงงานเกษตรไทยในต่างแดนกลับคืนถิ่น โดยวางแนวทางและจะมีการพิจารณาจากทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความต้องการ โดยหลักๆ แบ่งเป็น 3 แนวทางตามความสมัครใจ ได้แก่

  1. ปั้นสู่ครูพี่เลี้ยง กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และทักษะที่สูง สามารถมาร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะต่างๆ เพื่อสร้างกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ สร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรในการประกอบอาชีพเกษตร
  2. ป้อนสู่กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ต้องการแรงงานเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมตามความต้องการในด้านต่างๆ
  3. ปูทางอาชีพสู่บ้านเกิด โดยจะให้การสนับสนุนกลุ่มแรงงานที่ต้องการกลับบ้านในภูมิลำเนา ต่อยอดในการประกอบอาชีพ เช่น การเข้าถึงทุนในการประกอบอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิต การเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะ การหาตลาดรองรับ หรือการเข้าร่วมเป็น Smart Farmer เข้าร่วมกลุ่มแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชนต่างๆ หรือโครงการต่างๆ ตามความต้องการและความเหมาะสม เป็นต้น

ช่วยเหลือแรงงานไทย

นำความรู้ประสบการณ์ช่วยพัฒนาเกษตรไทย

ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมในการช่วยเหลือและส่งเสริมกลุ่มแรงงานภาคเกษตรจากอิสราเอลที่กลับมายังประเทศไทย โดยได้เตรียมโครงการ ส่งเสริมฝีมือแรงงานเกษตรไทยในต่างแดนกลับคืนถิ่น

ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือรองรับกลุ่มแรงงานเกษตรแล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีของไทย ในการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเกษตร ร่วมกันสร้างเกษตรกรคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์กลับเข้าสู่ภาคการเกษตรไทยใน เพื่อร่วมกันยกระดับเพิ่มขีดความสามารถ และขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยไปด้วยกัน ซึ่งหลังจากนี้ จะได้มีการแจ้งรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo