ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ประกาศด่วน! กรมการศาสนา เจ้าหน้าที่ติดโควิด เปิดไทม์ไลน์ ทำบุญ เดินทางหลายจังหวัด

กรมการศาสนา ออกประกาศด่วน เจ้าหน้าที่ติดโควิด เผยไทม์ไลน์ เดินทางไปทำงานบุญ ทั้งวัดกรุงเทพ ต่างจังหวัด วันที่ 2 เม.ย. “อิทธิพล คุณปลื้ม”ร่วมพิธี

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ออกประกาศกรมการศาสนา เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรณี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กองศาสนพิธี กรมการศาสนา ติดเชื้อโควิด-19 โดยระบุว่า

กรมการศาสนา

“ตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรม ลงวันที่ 4 เมษายน 2564 เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แจ้งว่า มีบุคลากรกรมการศาสนา จำนวน 1 ราย ได้ตรวจหาเชื้อจากโรงพยาบาลของรัฐ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 พบเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และขณะนี้ ได้ให้ผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาพยาบาลแล้ว นั้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร 1012.2/13 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 และประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 20 19 (COVID 19) สำหรับสถานที่ราชการ สถานที่ทำงานเอกชน และสถานประกอบการ พ.ศ. 2563 กรมการศาสนา จึงขอออกประกาศ ดังนี้

ข้อ 1 ปิดสถานที่ทำการกรมการศาสนา ชั้น 2 เลขที่ 10 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เป็นการชั่วคราว จำนวน 3 วัน (ตั้งแต่วันที่ 5-7 เมษายน 2564 ) เพื่อทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในอาคาร และพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร

ข้อ 2 สามารถติดต่อประสานราชการระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2564 ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมการศาสนาได้ที่ : [email protected]

ข้อ 3 สามารถติดต่อและส่งเอกสาร ณ กรมการศาสนา ชั้น1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

1 2

ขณะที่ ศูนย์โควิด-19 นนทบุรี เผย ไทม์ไลน์ ของบุคลากรกรมการศาสนาที่ตรวจพบเชื้อโควิด – 19 เป็นชายไทย อายุ 38 ปี พักอาศัยที่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี พบมีการเดินทางไปทำพิธี งานทำบุญ หลายงาน ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด อาทิ จังหวัดบุรีรัมย์, นครราชสีมา และประจวบคีรีขันธ์

2 2

ส่วนในกรุงเทพ เช่น วัดบรมนิวาส เขตปทุมวัน, วัดธรรมมงคล เขตพระโขนง และวัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน รวมถึงวันที่ 2 เม.ย. 2564 เวลา 05.30 น- 09.30 น. ไปปฏิบัติงานในพิธีทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน โดยงานดังกล่าว นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม พร้อมพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรจำนวนมาก

กรมการศาสนา

จากการสอบสวนโรค พบผู้สัมผัสเสี่ยงในบ้าน 1 คน เข้าสถานกักกัน ตรวจแล้วไม่พบเชื้อ, ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในสถานที่ทำงาน ได้แก่ แผนกเดียวกัน 35 คน, ผู้ร่วมงานแผนกเดียวกันไป จ.ประจวบคีรีขันธ์ 5 คน ผลตรวจไม่พบเชื้อ และผู้ทำงานกรมเดียวกัน 125 คน

กรมการศาสนา

5 1

อ่านข่าวเพิ่มเติม