ดูหนังออนไลน์
COVID-19

สธ.เปิดชัด ใครบ้างได้วัคซีน 2 ล้านโดสแรก 1 ล้านคนแรก

สธ.เปิดโพย วัคซีน 2ล้านโดสแรก สำหรับ 1 ล้านคน แบ่งเป็น 3 กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงสุด ทั้งพื้นที่ระบาดรุนแรง บุคลากรด่านหน้า ผู้สูงอายุ

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากเป้าหมายการจัดหาวัคซีน 2 ล้านโดสแรก ที่จะเริ่มฉีดในเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 2564 จะมีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ 1 ล้านคน เพราะต้องฉีดวัคซีน 2 เข็มต่อคน ระยะเวลาห่างกันประมาณ 4 สัปดาห์ และต้องใช้เวลาอีก 1-2 เดือน จึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัคซีน

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ 1 ล้านคน  ที่จะได้รับวัคซีน จะแบ่งเป็น 3 กลุ่มได้แก่

  • บุคลากรทางการแพทย์ และสาธาณสุขด่านหน้า รวมถึง อสม. ทั้งภาครัฐและเอกชน 80,000 คน
  • เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 20,000 คน
  • บุคคลที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคทางเดินหายใจรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรัง ระยะ 5 ขึ้นไป โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิด ที่อยู่ระหว่างการรักษาด้วย เคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัด รวมถึงผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป รวม  900,000 คน

 

เป้าหมายวัคซีน

ทั้งนี้ การให้วัคซีนโควิด-19 จะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 เมื่อมีวัคซีนระยะแรก 2 ล้านโดส เป้าหมายเพื่อลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากโควิด-19 และเพื่อรักษาระบบสุขภาพของประเทศ

ระยะที่ 2 เมื่อมีวัคซีนระยะสอง อีก 26 ล้านโดส  เป้าหมายเพื่อรักษาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ

ระยะที่ 3 เมื่อมีวัคซีนพอเพียง สำหรับการสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน เป้าหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในระดับประชากร และฟื้นฟูให้ประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ระยะการฉีด

อ่านข่าวเพิ่มเติม