ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ข่าวดี ‘น่าน’ ผลตรวจ 23 ราย ‘ไม่ติด’ โควิด คุมร้านอาหาร-เดินทาง คืนเงินคนเข้าพื้นที่ไม่ได้


ข่าวดี น่าน ผลตรวจคนใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด 23 ราย ปลอดเชื้อโควิด ผู้ว่าฯ สั่งเฝ้าระวังเข้ม ปิดสถานบริการ 15 วัน คุมร้านอาหาร การเดินทางเข้าออก คืนเงินนักท่องเที่ยวไปไม่ได้

สถานการณ์โควิด จังหวัดน่าน หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย ล่าสุด ข่าวดี น่าน ทราบผลการตรวจหาเชื้อโควิด จากกลุ่มผู้ใกล้ชิด 23 ราย ไม่พบเชื้อโควิด แต่ยังสั่งเฝ้าระวังสูง โดยออกประกาศ กำหนดพื้นที่ และมาตรการป้องกันการระบาดใหม่ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 3 ควบคุมการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน สรุปใจความได้ว่า

ข่าวดี น่าน

1. ให้บุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งมีประวัติการเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศฯ ไปรายงานตัวพร้อมกรอกข้อมูลภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ที่ได้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน

 • กรณีบ้านหรือพักอยู่ในเขตเทศบาลเมืองน่าน ให้ไปรายงานตัวที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่าน หรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน
 • กรณีบ้านหรือที่พักอยู่ในเขตหมู่บ้าน และตำบลนอกเขตเทศบาลเมืองน่าน ให้ไปรายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม. ณ ภูมิลำเนาของผู้เดินทาง
 • กรณีพักในโรงแรมหรือที่พักเอกชน ให้ไปรายงานตัวพร้อมกรอกข้อมูล และประเมินตนเอง ที่เจ้าหน้าที่โรงแรม หรือที่พักเอกชน จากนั้น “ให้กักตัว” อยู่ภายในบ้าน หรือที่พักตนเอง หรือโรงแรม สถานที่พักเอกชน เป็นเวลา 14 วัน

ฉบับ3

2. ให้บุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งมีประวัติการเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม และ/หรือ พื้นที่เฝ้าระวังสูง ไปรายงานตัวพร้อมกรอกข้อมูลภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ที่ได้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน

 • กรณีบ้านหรือพักอยู่ในเขตเทศบาลเมืองน่าน ให้ไปรายงานตัวที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่าน หรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน
 • กรณีบ้านหรือที่พักอยู่ในเขตหมู่บ้าน และตำบลนอกเขตเทศบาลเมืองน่าน ให้ไปรายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม. ณ ภูมิลำเนาของผู้เดินทาง
 • กรณีพักในโรงแรมหรือที่พักเอกชน ให้ไปรายงานตัวพร้อมกรอกข้อมูลและประเมินตนเองที่เจ้าหน้าที่โรงแรมหรือที่พักเอกชน จากนั้นพนักงานควบคุมโรค ตรวจสอบข้อมูลและแบบประเมินตนเอง กรณีคะแนนผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เฝ้าสังเกตอาการตนเอง (Self Monitoring) เป็นเวลา 14 วัน

หากมีอาการที่ผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอแห้ง มีน้ำมูก ลิ้นไม่รับรสและจมูกไม่ได้กลิ่น เป็นต้น ให้ติดต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.)โดยด่วน

 • กรณีมีคะแนนผลการประเมินตนเองตามแบบประเมิน สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรค ส่งข้อมูลให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ทำการประเมินตามแบบคัดกรอง

หากผลการประเมินพบว่า มีความเสี่ยงสูง ให้สั่งผู้ที่เดินทาง “กักตัว” อยู่ภายในบ้านหรือที่พักตนเองหรือโรงแรม/สถานที่พักเอกชน เป็นเวลา 14 วัน

ฉบับ2

ก่อนหน้านี้ จังหวัดน่าน ได้ออกประกาศฉบับที่ 2 เรื่องการปิดสถานบริการ และควบคุมการเปิดร้านอาหาร รวมถึงการจัดกิจกรรม สรุปได้ว่า

 • ปิดสถานบริการ และสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ มีกำหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ
 • ร้านอาหารให้เปิดดำเนินการได้ แต่ห้ามบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน
 • หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก หากจำเป็นต้องจัดกิจกรรม (ไม่ใช่งานรื่นเริง) ให้ขออนุญาตจัดงานหรือกิจกรรมเป็นหนังสือพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในท้องที่ที่จัดงานหรือจัดกิจกรรม ก่อนจัดงานหรือกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยนายอำเภอ เป็นผู้พิจารณากรณีผู้เข้าร่วมงาน 1-300 คน และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน กรณีมีผู้เข้าร่วมงานตั้งแต่ 301-500 คน

ทั้งนี้การจัดงานหรือกิจกรรม ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเคร่งครัด (ผู้ร่วมงานต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่จัดงานหรือกิจกรรม) ห้ามมิให้มีการจำหน่าย จ่ายแจก หรือบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่จัดงานหรือกิจกรรมโดยเด็ดขาด

 • ขอความร่วมมือประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • ให้สถานประกอบการ และโรงงานดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งในบริเวณโรงงานและที่พัก หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด ให้พิจารณาหยุดการดำเนินการ
 • ขอความร่วมมือในการไม่เดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด โดยไม่มีความจำเป็น
 • ส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานประกอบการพิจารณานำระบบ work from home มาปฏิบัติอย่างเต็มขีดความสามารถ

น่านคืนเงิน

ล่าสุด จังหวัดน่าน ได้ออกประกาศด่วนที่สุด เรื่อง การรักษาบรรยากาซในการเดินทางท่องเที่ยว และการติดต่อธุรกิจในจังหวัดน่าน โดยระบุว่า เพื่อลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และรักษาบรรยากาศในการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน

จังหวัดน่านจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก สายการบิน และผู้ประกอบการรถเช่าในจังหวัดน่าน พิจารณาช่วยเหลือเยียวยาผู้เดินทาง หรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงสูง และไม่สามารถเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่านได้ จากประกาศห้ามของจังหวัด เช่น   การยกเลิก ขอคืนเงิน ขอเลื่อนค่าเช่าที่พัก หรือยกเลิก ขอเลื่อนตั๋วโดยสารเครื่องบิน หรือรถเช่า

อ่านข่าวเพิ่มเติม