COVID-19

ตั้ง ‘วอร์รูม’ ช่วยเหลือแรงงานทุกมิติ กริ๊งได้ที่สายด่วน 1506 กด 5

รมว.สุชาติ ตั้ง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 กระทรวงแรงงาน เปิดวอร์รูมบริหารสถานการณ์โควิด ช่วยเหลือแรงงานทุกมิติ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลแรงงานทุกคน ทุกสัญชาติที่ทำงานในประเทศไทย พร้อมห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

แรงงานพนักงานออฟฟิศไทยมีงานทำ ๒๐๑๒๒๓ 0

โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จึงได้จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงแรงงาน (ศบค.รง.) ขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการบริหารสถานการณ์ดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับภาคแรงงาน

สำหรับโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงแรงงาน (ศบค.รง.) เป็นการผนึกกำลังร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานในสังกัด กระทรวงแรงงานทุกกรม โดยมี ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ที่ปรึกษาฯ และเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นที่ปรึกษาศูนย์ฯ มีปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานอำนวยการฯ รองปลัดกระทรวง อธิบดีทุกกรมในสังกัดกระทรวง และผู้บริหารระดับสูงร่วมเป็นคณะกรรรมการศูนย์ฯ ดังกล่าว

สุชาติ ชมกลิ่น 2

การจัดตั้ง ศบค.รง. เพื่ออำนวยการการดำเนินงานตามข้อสั่งการจาก ศบค. ชุดใหญ่ ในการกำกับ ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ สำรวจข้อมูลและบูรณาการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และออกมาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง เช่น การหาตำแหน่งงานว่าง พัฒนาทักษะฝีมือ ให้สิทธิประโยชน์ และการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน เป็นต้น

ทั้งนี้ นายจ้าง ลูกจ้าง พี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สามารถประสานความช่วยเหลือมายังกระทรวงแรงงานได้ที่สายด่วน 1506 กด 5 โดยกระทรวงแรงงานจะมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านคอยบริการให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม