COVID-19

เพิ่มยาต้านไวรัส ‘โมลนูพิราเวียร์’ ในบัญชี UCEP Plus แล้ว

เพิ่มยาต้านไวรัส ‘โมลนูพิราเวียร์’ ในบัญชี UCEP Plus แล้ว 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19   หรือ หลักเกณฑ์ UCEP Plus (ฉบับที่3)

โมลนูพิราเวียร์

โดยมีสาระสำคัญแก้ไขหลักเกณฑ์ UCEP Plus และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มรายการยาต้านไวรัสโควิด-19  ในบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ฯ ค่ายา จำนวน 1 รายการ ได้แก่ รายการการยาต้านไวรัสโมลนูพิราเวียร์  (  Molnupiravir )  200 mg ในอัตรา 15 บาท/เม็ด โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ครม.มีมติอนุมัติเป็นต้นไป

โมลนูพิราเวียร์

สามารถผลิตเองได้แล้ว จึงสามารถกำหนดราคาค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันองค์การเภสัชกรรมและบริษัทยา สามารถจำหน่ายยาโมลนูพิราเวียร์ ให้แก่โรงพยาบาลเอกชนได้แล้ว จึงสามารถกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายที่แน่นอนสำหรับยาโมลนูพิsาเวียร์  ในบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายหลักเกณฑ์ UCEP Plus ได้

และหลังการเพิ่มรายการยาข้างต้นแล้ว จะทำให้รายการยาต้านไวรัสโควิด19 ในบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายหลักเกณฑ์ UCEP Plus มี 2 รายการ ได้แก่ Favipiravia 200 mg ราคา 14.50 บาทต่อหน่วย (รายการเดิม) และ Molnupiravir 200 mg ราคา 15 บาทต่อหน่วย(เพิ่มเติมครั้งนี้)

โมลนูพิราเวียร์2

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ส่วนกรณียาต้านไวรัส 3 รายการ ได้แก่ Remdesivir, Nirmatrelvir/Ritonavir และ Tixagevimab/Cilgavimab(Long-acting Antibody) ให้เบิกยาหรืออัตราค่าใช้จ่ายจากกองทุนของผู้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

หรือกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม หรือกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน หรือจากส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กองทนุของผู้มีสิทธิแต่ละกองทุนกำหนดแล้วแต่กรณี

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo