ดูหนังออนไลน์
POLITICS-GENERAL

ปชช.หวัง ‘สนช.’ ตรวจสอบการทำงานรัฐบาลมากกว่านี้


“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจประชาชนต่อ “สนช.” ชี้คนรู้จักมากขึ้น มองทำงานได้ดีแล้ว แต่ต้องการให้ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลมากกว่านี้

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “การรับรู้ภาพลักษณ์ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสายตาประชาชน” ทำการสำรวจระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศกระจายทุกภูมิภาค ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) จำนวน 2,065 หน่วยตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และลงพื้นที่ภาคสนาม กำหนดค่าความเชื่อมั่น 95.00%

image big 5c15c274b07b9

จากผลการสำรวจเมื่อถามว่ารู้จัก หรือเคยได้ยินชื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) หรือไม่ พบว่า ผลสำรวจปี 2561 ประชาชนส่วนใหญ่รู้จัก สนช. 83.54% และไม่รู้จัก 16.46% และผลสำรวจเมื่อปี 2558 พบว่า ประชาชนรู้จักสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 42.30% และไม่รู้จัก 57.70% เมื่อเปรียบเทียบผลการสำรวจ พบว่า ในปี 2561 ประชาชนรู้จักสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2558

เมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ทั้ง 4 ด้าน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับการดำเนินงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 84.50% มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 82.50% ด้านการตรากฎหมาย 82.00% และด้านการต่างประเทศ 81.75%

สำหรับความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในด้านอื่น ๆ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 19.88% ระบุว่า สนช. ดำเนินงานได้ดีแล้ว ทำให้ประชาชนได้รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ทางด้านนิติบัญญัติ 13.25% ระบุว่า ควรเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ของ สนช.ให้ประชาชนทุกกลุ่มได้ทราบอย่างทั่วถึง และระบุว่า อยากให้ สนช. ลงพื้นที่พบปะประชาชนให้มากขึ้นและครอบคลุมทุกพื้นที่ 9.94% ระบุว่า ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นมากกว่านี้

ขณะที่ 4.22% ระบุว่า อยากให้ สนช. ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลให้มากกว่านี้ 3.92% ระบุว่า อยากให้มีการปลูกฝังหรือจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวการทำงานของ สนช. กับเยาวชนในโรงเรียน 3.61% ระบุว่า อยากให้ สนช. จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกพื้นที่ 3.01% ระบุว่า อยากให้ สนช. ทำงานโดยปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง และ 2.71% ระบุว่า การพิจารณากฎหมาย ควรมีความเป็นกลาง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ

Siree Osiri OHO BANGKOK