Waste Management

‘กสิกรไทย’ เดินหน้าเปลี่ยนอาคารหลัก สู่ ‘Zero Waste to Landfill’ ภายในปี 2566

กสิกรไทย เร่งเปลี่ยนอาคารหลัก เป็น Zero Waste to Landfill ภายในปี 2566 นี้ พร้อมจัดแคมเปญออนไลน์ ผ่าน KBank Live หวังสร้างแรงกระเพื่อมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม 

​นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ ภาวะโลกรวน (Climate Change) ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลก

กสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในเรื่องนี้ โดยได้ประกาศความมุ่งมั่นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Commitment) ตั้งแต่ปี 2564 เพื่อสนับสนุนความพยายามของประชาคมโลก ในการเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อมครั้งนี้

​หนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่ธนาคารวางไว้ คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ จากการดำเนินงานของธนาคารภายในปี 2573 โดยธนาคารได้เดินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง อาทิ การใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ การใช้รถยนต์ไฟฟ้า การใช้น้ำมันที่มีส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ

S 18726982
กฤษณ์ จิตต์แจ้ง

การวางแผนปรับเปลี่ยนวัสดุในการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การปรับกระบวนการทำงานและการให้บริการไปสู่ดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การปล่อยคาร์บอนลดลงให้ได้มากที่สุด ควบคู่กับการส่งเสริมบุคลากรและทุกภาคส่วนให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดพฤติกรรมที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมบนหลักปฏิบัติที่ถูกต้องและยั่งยืน

​​ภารกิจสำคัญอีกประการ คือ การจัดการขยะ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจกรรมในธุรกิจธนาคาร โดยเฉพาะอาคารหลัก 4 แห่งของธนาคาร ได้แก่ สำนักงานใหญ่พหลโยธิน อาคารราษฎร์บูรณะ อาคารแจ้งวัฒนะ และอาคาร KBTG ซึ่งมีพนักงานหมุนเวียนใช้งาน รวมประมาณกว่า 8,000 คน

S 18726993

ดังนั้น การลดการสร้างขยะ และการแยกขยะให้ถูกวิธี ตั้งแต่ต้นทาง จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีนัยสำคัญ ด้วยเป้าหมายสูงสุด คือ การทำให้ของเสียจากอาคารไปสู่หลุมฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) ในที่สุด

ทั้งนี้ ธนาคารได้นำร่องดำเนินการเรื่องนี้ ตั้งแต่ปี 2565 ที่อาคาร KLOUD by KBank ต้นแบบพื้นที่ กรีน  แห่งแรกในสยามสแควร์ ซึ่งเปิดให้บริการแก่ลูกค้าและบุคคลทั่วไป มีการใช้พลังงานหมุนเวียน 100% จากแหล่งหมุนเวียน และนับเป็นอาคารแรกของธนาคารที่มีระบบการจัดการ โดยลดปริมาณของเสียไปสู่หลุมฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill)

ถังขยะ

ทั้งนี้ ​เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะให้เกิดผลลัพธ์อย่างยั่งยืน ธนาคารได้ตั้งเป้าหมายการจัดการขยะในอาคารสำนักงานหลัก ไปสู่หลุมฝังกลบเป็นศูนย์ สำหรับ 4 อาคาร ภายในปี 2566 นี้ โดยเดินหน้าติดตั้งถังขยะ 6 ประเภท เพื่อคัดแยกขยะ 6 ชนิด ได้แก่ เศษอาหาร วัสดุรีไซเคิล ขยะเผาเป็นพลังงาน ขยะปนเปื้อน ขยะอันตราย และขยะอิเล็กทรอนิกส์

พร้อมกันนี้ ได้กำหนดระบบการจัดการขยะของแต่ละถังอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมตามหลัก Zero Waste ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางสุดท้าย เพื่อให้เหลือของเสียไปสู่หลุมฝังกลบน้อยลงและเป็นศูนย์ในที่สุด

S 18726992

ขณะเดียวกัน ยังดำเนินการควบคู่กับการให้ความรู้แก่พนักงาน ตระหนักถึงความสำคัญ มีความเข้าใจ และกระตุ้นให้เกิดการลงมือปฏิบัติจริง ผ่านแคมเปญสำหรับพนักงานในองค์กร ทิ้งถูกไม่ถูกทิ้ง ด้วย 3 ขั้นตอนง่าย ๆ เท-แยก-ทิ้ง

แคมเปญดังกล่าว เป็นการชวนพนักงานทั้งหมด มาเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมในการแยกขยะก่อนทิ้ง เน้นการให้ความรู้วิธีการแยกขยะและทิ้งให้ถูกถัง เพื่อให้ขยะไม่ถูกทิ้งอย่างไร้ค่า  สามารถนำไปจัดการต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างพฤติกรรมการทิ้งขยะให้ถูกต้อง

ถังขยะ1

ธนาคารยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ลูกค้า และประชาชน เปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนเป็นศูนย์ไปด้วยกัน โดยรสนับสนุนให้เกิดการแยกขยะอย่างเป็นระบบ ด้วยการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง  ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในวงกว้าง

ล่าสุด ธนาคารกสิกรไทย จัดกิจกรรมแคมเปญออนไลน์ แยกครั้งนี้…พี่ภูมิใจ เชิญชวนบุคคลทั่วไป โพสต์ภาพวิธีการแยกขยะในแบบของตัวเอง พร้อมอธิบายว่า การแยกขยะจะช่วยโลกได้อย่างไร ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ KBank Live อย่างต่อเนื่อง ตลอดเดือนมิถุนายน 2566 ซึ่งเป็นเดือนแห่งวันสิ่งแวดล้อมโลก

S 18727003

สำหรับความเห็นที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับรางวัลเป็นถังขยะรีไซเคิล แบบกล่องกระดาษ จำนวน 300 รางวัล ​

นายกฤษณ์ กล่าวตอนท้ายว่า เดือนแห่งวันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นหมุดหมายหนึ่งที่กระตุ้นเตือนให้ทุกคน ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้ โดยธนาคารมุ่งมั่นในการดำเนินงานต่าง ๆ สู่ Net Zero อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ธนาคารมุ่งหวังให้แผนงาน และแคมเปญสื่อสารที่เกิดขึ้น จะเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะช่วยสร้างความเข้าใจ และการลงมือปฏิบัติจริง ให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน นำไปสู่การปรับเปลี่ยนธุรกิจ และไลฟ์สไตล์ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และช่วยกันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริง เพื่อร่วมกันส่งมอบโลกที่ดีกว่าให้คนรุ่นต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo