Social Enterprise

PIM ติด Top 5 มหาวิทยาลัยไทยในเอเชีย ด้านความแข็งแกร่งของการเรียนการสอนในระดับ A

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ติด Top 5 เอเชีย มหาวิทยาลัยด้านความแข็งแกร่งของการเรียนการสอนในระดับ A และ ติดอันดับ 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำไทยจากการประเมินสี่ด้าน ซึ่งจัดอันดับโดย U-Multirank สถาบันจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาระดับสากลทั่วโลก ปี 2564

U-Multirank สถาบันจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (The European Commission’s Erasmus+ Programme) ดำเนินการโดยนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในทวีปยุโรป เพื่อประเมินมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ประจำปี 2564 โดยในปีนี้ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกว่า 1,948 แห่ง จาก 97 ประเทศทั่วโลก และมีมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 51 แห่งเข้าร่วมประเมินดังกล่าว

PIM

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ได้ผลการดำเนินงานในระดับ “A” (ดีมาก) ด้านการจัดการเรียนการสอน (Teaching & Learning) ด้วยเกณฑ์ตัวชี้วัดจาก Top scores ของอัตราการสำเร็จการศึกษารวมระดับปริญญาตรี (Bachelor Graduation Rate) อัตราการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามเวลาที่กำหนด (Graduating on time: Bachelors) เป็นอันดับ 1 ของไทย และอันดับ 5 ของเอเชีย

นอกจากนี้ ยังติดอันดับ 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำไทย จากการประเมินความโดดเด่น 4 ด้าน ภายใต้มาตรฐาน 5 ด้าน 

  • การเรียนการสอน (Teaching & Learning) อัตราการจบปริญญาตรี อันดับ 1 ของไทย และอันดับ 5 ของเอเชีย บัณฑิต PIM 98% มีงานทำด้วย Work-based Education
  • การวิจัย (Research)
  • การถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Transfer)
  • ความเป็นนานาชาติ (International Orientation)
  • การมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาค (Regional Engagement)

รวมถึง การเป็นมหาวิทยาลัยที่ครบวงจร จัดการศึกษาทั้งหลักสูตรไทย และหลักสูตรนานาชาติ

PIM

จากผลประเมิน ยืนยันให้เห็นความแข็งแกร่ง ของโมเดลการเรียนการสอนของ PIM ต้นฉบับ Work-based Education (WBE) แห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อย

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นการผสมผสานระหว่าง เรียนทฤษฎีควบคู่การฝึกปฏิบัติงาน เพิ่มศักยภาพของการศึกษา ที่นำมาซึ่งทักษะสำคัญทั้ง 3 ได้แก่

  • ทักษะด้านอาชีพ (Professional skills)
  • ทักษะด้านสังคม (Social Skills)
  • ทักษะด้านการดำเนินชีวิต (Life Skills)

PIM

สามารถสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมทำงานได้ทันที (Ready to Work) ถือเป็นการพัฒนาความสามารถ ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ผู้เรียน นับเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพ ในการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ให้พัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน พร้อมเดินหน้าสู่ความเป็นสากล มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจชั้นนำของอาเซียน ASEAN’s LEADING Corporate University เพื่อสร้างประโยชน์ พัฒนาสังคม และ ประเทศชาติ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo