Environmental Sustainability

สส. ชู 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน

สส. ชู 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำในสถานศึกษา

11 1

​กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ระหว่างวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู เน้นการจัดการขยะนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว BCG Economy (Bio-Circular-Green Economy) รวมถึงสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ภาคเอกชน ภาครัฐ ให้เกิดนวัตกรรมการจัดการขยะที่ต้นทาง พร้อมทั้งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำในสถานศึกษา

เศรษฐกิจหมุนเวียน
นายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ประชากรโลกมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่างจำกัดและลดลงอย่างต่อเนื่อง จนมีความเสี่ยงที่จะหมดลงในอนาคตอันใกล้ มีการคาดการณ์ว่าในอนาคตประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นประมาณ 8 พันล้านคน ภายในปี ค.ศ. 2030 และมากกว่า 9 พันล้านคน ภายในปี ค.ศ. 2050 ทำให้มีความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งผลที่ตามมาคือการแย่งชิงที่ดิน น้ำ และพลังงาน

นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน อีกทั้งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็มีแนวโน้มที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงต้องสร้างความตระหนักรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า โดยสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ภาคีเครือข่าย หน่วยงานการศึกษา รวมทั้งภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ เปลี่ยนมุมมอง “ขยะ ให้เป็นสิ่งมีค่า” สามารถนำกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ได้ ลดปริมาณของเสียเหลือทิ้งให้น้อยที่สุด บริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรณรงค์การใช้สินค้าที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแนวใหม่ หรือ BCG Model เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมที่มุ่งเน้นการพัฒนา 3 เศรษฐกิจไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพยากรชีวภาพ เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าหรือยาวนานที่สุด และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) การพัฒนาเศรษฐกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ได้ดำเนินการเสริมสร้างและสนับสนุนองค์ความรู้ สื่อการเรียนรู้ให้กับสถานศึกษา ผ่านโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ในด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็น “พลเมือง” ที่ใช้ชีวิตอย่าง “พอเพียง” เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ “ยั่งยืน” ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยในครั้งนี้เป็นการสัมมนาแลกเปลี่ยนนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู จากกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสุพรรณบุรี จำนวน 250 คน มีกิจกรรมที่น่าสนใจ

1131830

อาทิ การแสดงเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การเสวนานวัตกรรมการจัดการขยะ..ยกกำลัง 2 รับเทรนด์ “เศรษฐกิจหมุนเวียน” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม ถ่ายทอดความรู้ มุมมอง เทคนิควิธีการจัดการขยะที่ทันสมัยในการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนในสถานศึกษา และพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงการบริหารนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

B574F6D6 A8B1 497F 884F F593B956CA04

ทั้งนี้การสัมมนาในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้าร่วมการสัมมนา จะได้ร่วมกันแสดงพลัง “ขับเคลื่อนความร่วมมือ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)” กับเครือข่ายโรงเรียน 100 โรงเรียน รวมถึงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในประเด็นต่างๆ ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าทุกท่าน คือ กำลังสำคัญในการช่วยผลักดันประเทศไทย และสถานศึกษาให้ก้าวไปสู่การเป็น “สังคมคาร์บอนต่ำ” นายวรพล จันทร์งาม กล่าวทิ้งท้าย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo